شکاف موجود در جامعه روابط عمومی ایران

تاریخ انتشارخبر :جمعه 17 شهریور 1396
شکاف موجود در جامعه روابط عمومی ایران

شکاف موجود در جامعه روابط عمومی ایران

1-شکاف تحول:

فاصله بین تحولات گوناگون در « محیط ها، صنعت ؛ خدمات وبازار» با « سازمان، مدیران و مدیریت ها»

-2شکاف رابطه:

فاصله بین « مردم، مخاطبان و مشتریان » با « سازمانها،مدیران ومدیریت ها » ناشی از بدبینی، شک،بی اعتمادی ونگرانی مردم نسبت به وعده ها، تعهدات و رفتار سازمانها ؛ شرکتها و مسئولان.

-3 شکاف وظیفه:

فاصله وهم گریزی و واگرائی بین واحدهای گوناگون از جمله « روابط عمومی و  تبلیغات و اطلاع رسانی و بازاریابی » در سازمانها وتداخل وظایف ودرگیری های زیانبار و مخرب

-4 شکاف رسانه:

فاصله بین نقش وآثار و نحوه استفاده بین « رسانه های معمولی و سنتی » و « رسانه های اجتماعی ونوین» 

-5شکاف اصل ها:

فاصله بین اصول ارزشی و بینشی و نگرش ارتباطی در کارکنان وفعالان واحدهای گوناگون و روابط عمومی ها

-6شکاف نسل ها:

فاصله بین « نسل نو » و « نسل گذشته » مخاطبان وفعالان روابط عمومی در ابعاد گوناگون

-7شکاف پذیرش:

  فاصله بین « گرایشات، انتظارات،منافع »  مخاطبان با« اقدامات ، امکانات ومنابع » سازمانها و  روابط عمومی های مربوطه و در نتیجه عدم هم پذیری و منافع مشترک

-8شکاف درونی:

فاصله بین کارکنان وواحدهای درون سازمان و عدم همکاری و همیاری و عدم استفاده از نیروی هم افزا و مشترک برای پاسخگوئی به مخاطب

-9 شکاف حرفه ای و تخصصی:

تفاوت بین رفتار حرفه ای و آماتوری در در روابط عمومی ها

و اما واقعیتهای دنیای روابط عمومی و ارتباطات چیست؟

گردآوری: حمید شکری خانقاه

روانشناسی ارتباطی

روابط عمومی هوشمند