انواع اهداف ارتباطی | حمید شکری خانقاه

تاریخ انتشارخبر :دوشنبه 29 آبان 1396
انواع اهداف ارتباطی | حمید شکری خانقاهانواع اهداف ارتباطی

روابط عمومی ها برای پیشبرد برنامه های ارتباطی سازمان معمولا اهداف ذیل را دنبال می کنند .

اهداف اطلاعاتی 

اهداف اطلاعاتي شامل ارايه پيام، درك پيام  يا حفظ پيام توسط افراد مورد نظر است. اين اهداف زماني مناسب و بجا هستند كه متخصصان قصد داشته باشند وقوع رويداد يا كاري را تبليغ كنند، در جست و جوي دستور العمل هاي ارتباطي باشند، يا بخواهند مخاطبان را در مورد موضوعات بدون اختلاف آموزش دهند.

دو مثال از اهداف اطلاعاتي عبارتند از :

بالا بردن آگاهي افراد جامعه ( تا حدود 10 درصد ) در خصوص افتتاح ساختمان يك شركت

 بالا بردن آگاهي كاركنان از مقررات ايمني كارخانه جديد تا حدود 50 درصد و در طي سه ماه تلاش كاري

اهداف انگیزشی

اهداف اطلاعاتي شامل ارايه پيام، درك پيام  يا حفظ پيام توسط افراد مورد نظر است. اين اهداف زماني مناسب و بجا هستند كه متخصصان قصد داشته باشند وقوع رويداد يا كاري را تبليغ كنند، در جست و جوي دستور العمل هاي ارتباطي باشند، يا بخواهند مخاطبان را در مورد موضوعات بدون اختلاف آموزش دهند.

دو مثال از اهداف انگیزشی عبارتند از :

بالا بردن آگاهي افراد جامعه ( تا حدود 10 درصد ) در خصوص افتتاح ساختمان يك شركت

 بالا بردن آگاهي كاركنان از مقررات ايمني كارخانه جديد تا حدود 50 درصد و در طي سه ماه تلاش كاري

اهداف رفتاری

اهداف رفتاري مستلزم تغيير دادن در رفتار نسبت به مشتري يا سازمان است.همانند تغييرات دراهداف نگرشي، تغييرات رفتاري نيز شامل ايجاد يا بر انگيختن يك رفتار جديد، تقويت رفتار رضايت بخش موجود، تغيير در رفتار صنفي يك مخاطب نسبت به مشتريان يا سازمان است.

نمونه هايي از ايجاد رفتار جديد

پا فشاري در پذيرش مقررات ايمني جديد (دربين 75 درصد از كاركنان يك سازمان تا پانزدهم مهر ماه )

قانع كردن 60 درصد از افراد بالاي 50 سال براي انجام منظم تست سرطان روده در طي دو سال آينده

جلو گيري از خرابي برنامه هاي عموميتا 20 درصد در پارك شهر ( در يك دوره هشت ماهه )

ممانعت از سيگار كشيدن ( تا30 درصد ) در قســمت شرقي يك رستوران ( در طي سه ماه آينده )

لازمه تحقق برنامه های ارتباطی، توجه به هر سه نوع هدف اجتناب ناپذیر است.