تأملی بر تبلیغات محیطی در عصر حاضر | علی غیاثیان

تاریخ انتشارخبر :شنبه 12 اسفند 1396
تأملی بر تبلیغات محیطی در عصر حاضر | علی غیاثیان

چکیده

تبلیغات محیطی یکی از انواع متعدد روشهای تبلیغاتی که درگذشته و حال بهوفور استفاده میشود؛ لیکن تعدد تصاویر و همچنین تغییرات رفتاری و فرهنگی و تغییرات استفاده رسانهای مخاطبین با توجه به تعدد رسانهها در عصر حاضر این گمان را برمیانگیزد که آیا تبلیغات محیطی هنوز دارای اثربخشی گذشته خود در مخاطبین میباشد و یا اینکه هزینههای گزاف تبلیغات محیطی با توجه به میزان اثربخشی آن مقرونبهصرفه است؟ و سؤالاتی از این قبیل؛ لذا در این مقاله بر آنیم که به بررسی تبلیغات محیطی بپردازیم و تا حد ممکن راهکارهای به بررسی وضعیت تبلیغات محیطی از دیدگاههای مختلف بپردازیم. این پژوهش ازنظر ماهیت دادهها کیفی است. ما با جمعآوری یافتههای محققان و ترکیب آنها پژوهشی توصیفی انجام دادهایم. در این پژوهش بیان میشود که تبلیغات محیطی در چه شرایطی و با چه اشکالی ممکن است در جوامع فعلی تأثیرگذاری بیشتری داشته باشد و تحت چه شرایطی از این نوع تبلیغات استفاده ننماییم.

کلیدواژه: تبلیغات، تبلیغات محیطی، آگهی، تأثیرگذاری، مصرف، رسانه

1. مقدمه

تبلیغات محیطی قدیمیترین شکل اطلاعرسانی و ارتباطات است شواهد مربوط به پیامهای محیطی را در غارهای ماقبل تاریخ، بر روی استخوانها و صخرهها در ایران و خاورمیانه نیز یافت. در ایران و مصر باستان، تبلیغات محیطی ابزاری محبوب برای اعلان پیامهای عمومی و پیامهای فروش بهحساب میامد. نمونه مشهور و گرانقدر آن، سنگنوشته اعلان حقوق بشر توسط کوروش بزرگ است. هزاران سال پیش، مصریان یک ستون سنگی بلند برای اینکه قوانین و معاهدهها را به اطلاع عموم برسانند استفاده میکردند. این روال بهمرورزمان رشد پیداکرده و هماکنون به شکلی که ما در جوامع امروزی میبینیم در عصر حاضر شیوع پیداکرده است. (محمدیان و پور حسینی، 1391)

تبليغات محيطي را رسانه تبليغات محض مینامند و واقعاً شايد بهجا باشد. تابلوهاي آگهی از مزاحمت نوشتههای سردبير، برنامههای راديويي و تلويزيوني، تبليغات رقيب كه در روزنامهها، مجلات، راديو و تلويزيون ديده میشود در امانند.(گري داهل،2007)

بعضاً اين نوع تبليغات را آفت محیطزیست يا آلودهکننده محل مینامند. كار در دنياي پرزرقوبرق تبليغات با تابلوهاي آگهي هميشه پرزحمت است، اما مردم اين پیامها را راحت میخوانند چون كاملاً قابلرؤیت است. تبليغات محيطي مقام پنجم را در انواع تبليغات دارد و بعد از تلويزيون، راديو، روزنامه و مجله قرار میگیرد. اگر قوانين تبليغات بهخوبی رعايت شوند، تبليغات محيطي بسيار تأثیرگذار است. اين قوانين بهطور خلاصه عبارتند از چشمگير، مختصر و مفيد بودن تبليغ (همان)

یکی از ابزارهای قابلاستفاده در تبلیغات بالأخص در تبلیغات محیطی، اعلانها و یا بهعبارتیدیگر تابلوهای تبلیغاتی میباشند، این اعلانها طی مرور زمان رشد نموده و از گونهای به گونه دیگر تحولیافته است و هرگونه کاربرد خاص و تأثیرگذاری خاص خود را دارا میباشد.

2. ادبیات نظری

تبلیغات محیطی

تبلیغات محیطی را بیشک قدیمیترین روش تبلیغاتی باید دانست. تبلیغات محیطی به عناصر فیزیکی قابلاجرا برای تبلیغات که در تیررس بینندگان است اطلاق میشود. تابلوهای تبلیغاتی، بیلبوردها، فضاهای تبلیغاتی داخل مترو، بدنه اتوبوسها و … گونههای مختلفی از تبلیغات محیطی بشمار میروند. به عبارتی میتوان گفت تبلیغات محیطی آگاهی و اطلاعات مخاطبان را نسبت به ورود یک محصول جدید به بازار یا ارائه یک خدمت جدید از سوی صاحبان خدمات برای مخاطبان آنان فراهم میآورد و ازلحاظ کاربردی بیشتر آگاهیدهنده و یادآوری کننده میباشد. رسانه محیطی بهقدری قدرتمند است که میتواند کسبوکار شمارا متحول کند و بالعکس اگر زیرساختهای مناسب و کافی را نداشته باشید میتواند تبدیل به یک ضدتبلیغ شود، از طرفی بالا بودن هزینه ابزارهای رسانه محیطی یکی از معایب این حوزه میباشد.

اشکال رسانه محیطی

با توجه به نوع مخاطب و درخواستهای صاحبان آگهی از بازار هدف ابزارهای مختلفی قابلاستفاده هستند که در اینجا با انواع ابزارهای تبلیغات محیطی آشنا میشویم.

· بیلبوردهای تبلیغاتی (Billboard): بیلبورد تبلیغاتی یا آگهینما به محلی برای نصب آگهیها و اعلانات گفته میشود. این نوع از رسانه محیطی معمولاً در خیابانها، میدانها، تقاطعها و بزرگراهها که مسیر تردد وسایل نقلیه هستند نصب میشود.

· استندهای تبلیغاتی: استندهاي تبليغاتي طرحهایی هستند كه طرح موضوع موردنظر را به صورتی برنامهريزي ميكند كه فرم نهايي بهتنهایی و با امكانات ويژه در محل مناسب خود قرار گیرد و سوژه موردنظر را بهخوبی معرفي نمايد.

· لمپوست بنر: لمپوست بنر، گونهای جدیدی از المان تبلیغاتی است که از میلههای مستطیلی در ابعاد یک متر در سه متر تشکیلشده و پس از نصب در محل (عموماً میلههای لامپ وسط بلوارها و میلههای شبیه به آنها که بدین منظور در بلوارها نصب میروند) موردنظر امکان نصب پارچه تبلیغاتی را فراهم میسازد. این سازه بسته به نوع قرارگیری در کنار خیابان بهصورت دووجهی و در وسط بلوارها بهصورت چهاروجهی نصب میشود.

· استرابوردهای تبلیغاتی: نوعی استند ایستاده تبلیغاتی است که از چندین سال پیش توسط شهرداریها جهت اکرانهای فرهنگی و اطلاعرسانی مورداستفاده قرار میگیرد. استرابورد سازهای است که نقایص و ایرادات نسلهای قبلی خود را برطرف کرده و ایستایی خوبی در مقابل باد دارد.

· تلویزیونهای تبلیغاتی شهری

· تبلیغات بر روی بدنه تاکسیها و اتوبوسهای شهری

· تبلیغات پلهای هوایی و عابر پیاده

· دیوارنویسی

· دستگیرههای تبلیغاتی (داخل وسايل نقليه)

· استیکرهای (برچسب) سهبعدی تبلیغاتی

· ابزارهای خلاقانه و نامتعارف: این شکل عموماً بر اساس موضوع و محیط بهگونهای خلاقانه با مخاطبین ارتباط برقرار نموده و جلبتوجه مینماید.

تأثیر مکان مناسب نصب بر کیفیت و بازدهی

موقعیت نصب، انتخاب زاویه و فاصله دید، عوامل بسیار مهم در کیفیت و تأثیرگذاری ابزارهای تبلیغاتی میباشند. با انتخاب هوشمندانه این موارد میتوان برخوردها یا محدودهای خاص از مخاطبان را مورد هدف قرارداد؛ و حتی میتوان افرادی با محدوده قدی خاص مانند کودکان را نیز مخاطب قرارداد تا تنها آن افراد بهصورت عادی، تبلیغاتی را ببینند و از جذابیت آن لذت ببرند.

انواع موقعیتهای مکانی برای انجام تبلیغات محیطی

مکان مناسب جهت انجام تبلیغات محیطی ازجمله فاکتورهای مهم و اساسی میباشد که اگر بهدرستی انتخاب شود تأثیر شگرفی در مخاطب ایجاد خواهد کرد و بهترین مکانها شامل موارد زیر میباشد.

فضاهای بینشهری:

· اتوبانهای بینشهری، عوارضی، پلیسراهها

فضاهای درونشهری:

· خیابانها، میدانها، پلهای عابر پیاده، پلهای هوایی سوارهرو، بزرگراههای شهری و …

پایانههای حملونقل عمومی:

· ایستگاه اتوبوس شهری، پایانه مسافربری بینشهری، قطار شهری، فرودگاه، راهآهن

مراکز عمومی:

· مجتمعهای تفریحی توریستی، مراکز خرید (بازارچههای میوه و ترهبار، فروشگاهها، جایگاه سوخت، اتوسرویس و تعمیرگاهها)، اماکن نمایشگاهی و نمایشگاههای بینالمللی، میدانهای ورزشی، اماکن آموزشی، اماکن درمانی

مزایای تبلیغات محیطی

· تضمین دیده شدن: ازآنجاییکه تبلیغات محیطی در مکانهای عمومی و در معرض دید قرار دارند، بنابراین توسط افراد زیادی دیده میشوند. بیننده حق انتخاب ندارد و درهرصورت تبلیغ را میبیند

· امکان دیده شدن مکرر: تبلیغات محیطی برخلاف تبلیغات در تلویزیون و یا مجلات، معمولاً مدتزمان زیادی در معرض دید هستند و افرادی که از مکانهای خاص بهطور روزانه عبور میکنند، بارها تبلیغات محیطی را خواهند دید. در حقیقت تبلیغات محیطی بهطور مکرر پیام تبلیغاتی را به مخاطبان مخابره و ذهن آنها را با تبلیغات درگیر میکند.

· بازار هدف انتخابی: در تبلیغات محیطی امکان این وجود دارد که بازار هدف را انتخاب کرد و از طریق انتخاب مکانی خاص به مقاصدی متفاوت و مشخص دستیافت.

· امکان ارجاع به تبلیغات دیگر: از تبلیغات محیطی میتوان بهعنوان یک مکمل عالی برای تبلیغات دیگر استفاده کرد. مثلاً میتوانید در تبلیغ محیطی از بینندگان بخواهید برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت شما مراجعه کنند. معمولاً تبلیغات محیطی هنگامی بهترین بازده را دارد که با تبلیغات دیگری همراه و در اصل پشتيبان تبليغ ديگري قرار گيرد.

معایب تبلیغات محیطی

· کوتاه بودن پیام: در تبلیغات محیطی پیام باید بسیار کوتاه باشد زیرا معمولاً مخاطبان در حال گذر بوده و سه ثانیه وقت دارند تا پیام را بخوانند. پس لازمه موفقیت در این نوع تبلیغات، تهیه متنی کوتاه، قابلفهم و تأثیرگذار است که این کاری مشکل است.

· غیرقابل استفاده برای مناسبتهای خاص و کوتاهمدت: قراردادهای تبلیغات محیطی معمولاً برای زمانهای کوتاهمدت منعقد نمیشوند. بسیاری از شرکتها یا سازمانها، فضاهای تبلیغاتی را بهصورت حداقل سهماهه اجاره میکنند و این موضوع مانع تبلیغات کوتاهمدت میشود.

اثربخشی تبلیغات محیطی

تبلیغات محیطی میتواند بر رونق اقتصاد شهری، افزایش نرخ اشتغال، تحرک اقتصادی در حوزههای تولید، توزیع و مصرف، تغییر الگوی مصرف، افزایش قیمت تمامشده کالا و خدمات، افزایش تولید داخلی، ارتقاء کیفیت کالاها و خدمات، ایجاد رقابت، کمک به مقوله فرهنگسازی، اطلاعرسانی شهری، کاهش ترافیک تقویت بینش، توسعه مشارکت شهروند و... تأثیرگذار باشد (تقی احمدی، 1389)؛ لیکن سؤالی اینجا مطرح میباشد که آیا تبلیغات محیطی باوجود تکثر و عوامل اجتماعی دیگر در عصر حاضر به چه میزان دیده میشود و به چه میزان میتوان به تأثیرگذاری آن اعتماد نمود؟ لذا بهمنظور تأمل بیشتر، تبلیغات محیطی را از سه دیدگاه متفاوت بررسی میکنیم.

1. دیدگاهی با استفاده از نظریه مک کوایر:

طبق نظریه ویلیام مک کوایر هر پیام باید شش گام رفتاری را پشت سر بگذارد 1. رویارویی یا مواجهه 2. جلبتوجه 3. درک پیام توسط مخاطب 4. باور توسط مخاطب 5. به حافظه سپردن 6. عکسالعمل مثبت به آن نشان دادن

اگر احتمال به وقوع پیوستن هریک را 1/2 فرض کنیم طبق اصل ضرب احتمال به نتیجه رسیدن یک پیام تبلیغاتی برابر است با یعنی احتمال به ثمر رسیدن یک تبلیغ کمتر از 2 درصد است (لاری پرسی و همکاران، 2009). علاوه بر موارد مذکور مواجهه خود دارای سه بخش میباشد 1. مواجهه بیرونی یا فیزیکی 2. مواجهه ادراکی 3. مواجهه روانی.

مواجهه فیزیکی: چنین به نظر میرسد که بنیادیترین معیار برای رویارویی، نوعی حضور فیزیکی است. برای آنکه مواجهه روی دهد، فرد باید نوعی مجاورت با پیام را تجربه کند، یعنی در بازه زمانی مشخصی فضای فیزیکی مشابهی را اشغال کنند. (دبلیو جیمز پاتر،2011)

مواجهه ادراکی: توجه ادراکی به زمینه احساسی انسان یا توانایی دریافت حسی ِ مناسب از طریق حواس سمعی و بصری اشاره دارد. معیار ادراکی فراتر از مفهوم ساده طیف ادراک حسب، یک ویژگی دیگر نیز دارد؛ ما همچنین باید رابطههای ارگانهای ورودی مغزی را نیز منظور کنیم. محرکهایی وجود دارند که خارج از محدوده ادراکی انسان قرار دارند؛ که آنان را محرکهای زیر آستانه حسی مینامیم. پیامهای زیر آستانه حسی ممکن است هیچ ردپای روانی از خود بهجای نگذارند.(همان)

مواجهه روانی: برای اینکه مواجهه روانی رخ دهد باید عنصری قابلردیابی در ذهن شخص ایجاد شود، این عنصر ممکن است یکصدا یا تصویر و یا حس و امثال آن باشد. این عنصر ممکن است مدتزمان کوتاه یا در طول عمر باقی بماند. همچنین ممکن است آگاهانه (مسیر مرکزی) یا ناآگاهانه (مسیر جانبی) وارد ذهن گردد.(همان)

مواجهه مؤثر به مواجههای گفته میشود که هر سه حالت مواجهه، همزمان با یکدیگر اتفاق افتاده باشد. حال بامنظور نمودن حالات مواجهه رابطه مذکور به شکل زیر درمیاید:

از طرفی تعداد تصاویر و تابلوهای تبلیغاتی هر چه بیشتر میشود احتمال دیده شدن آن به نسبت معکوس تعداد تصاویر کمتر میشود یعنی اگر 5 تابلو وجود داشته باشد احتمال دیده شدن تصویری در این تصاویر برابر 1/5 است. با توجه به موارد مذکور و تعدد زیاد تابلوها در تبلیغات احتمال مؤثر واقعشدن یک تبلیغات محیطی تقریباً صفر است. از طرفی دیگر تعدد زیاد تابلوها باعث انفعال مخاطبین میگردد و عدم مواجهه را تشدید میکند.

2. دیدگاه ژان بودریار یا دیدگاه مصرفی:

ژان بودریار استاد جامعهشناسی دانشکده نانتر (2007-1929) بود. او معتقد است تبلیغات مانند رؤیا نوعی تخیل بالقوه را تثبیت و تحریف میکند. تبلیغات امری ذهنی و فردی است، فاقد جنبه سلبی و رابطهای است، بیشتر یا کمتر برای آن مطرح نیست. اگر رؤیاهای شبانه ما بدون شرح هستند، آنچه ما در هشیاری روی دیوارهای شهرمان، در روزنامهها، در تلویزیون و بر پرده سینما میبینیم پر از شرح و توضیح است، اما همگی اینها زندهترین افسانهپردازیها را با ضعیفترین عوامل تعیینکننده پیوند میدهند. تبلیغات در وهله نخست بیشتر مصرف میشود تا اینکه به هدایت مصرف بپردازد.

آنچه تبلیغات میگوید متضمن درستی قبلی نیست، بلکه تأییدی برای بعد، از طریق واقعیت داشتن نشانه پیشگویانهای است که انتشار میدهد. اثربخشی تبلیغات در همین نکته نهفته است. تبلیغات از شیء، شبه رویدادی میسازد که از رهگذر قبولاندن گفتمان خود به مصرفکننده، به رویداد واقعی زندگی روزمره تبدیل میشود. (ژان بودریار، 2007)

کارکرد ارتباطجمعی تبلیغات از محتوا، شیوههای انتشار و اهداف آشکار ناشی نمیشود. همچنین این کارکرد از حجم مخاطب واقعی آن پدید نمیآید. بلکه از منطق رسانه مستقل نشئت میگیرد؛ یعنی به اشیای واقعی، به جهان واقعی یا به یک مرجع برنمیگردد، بلکه نشانهای به نشانه دیگر و شیئی به شیء دیگر و مصرفکنندهای به مصرفکننده دیگر ارجاع میدهد.(همان)

عباراتی که در تبلیغات از آنها استفاده میشود بیانکننده چیزی نیستند و معنا و مفهومی را نمیرسانند، آنها دقیقاً معنا و مفهوم را از میان میبرند. در اینجا معنا و استدلال جای خود را به یک جمله خبری بیپیرایه میدهد. همه این محتواها چیزی جز نشانههایی نیستند که در کنار هم قرارگرفتهاند و نقطه اوج همگی آنها اَبَر نشانهای است که مارک خوانده میشود و تنها پیام واقعی را تشکیل میدهد.(همان)

امروزه اگر شیء از ابعاد دوگانه گفتمان و تصویر (تبلیغات) و طیفی از مدلها (انتخاب) برخوردار نباشد به لحاظ روانی وجود خارجی ندارد، به همین شکل اگر اشیاء و محصولات در چارچوب دوگانه انتخاب و تبلیغات عرضه نشوند شهروندان مدرن دیگر از آزادی برخوردار نخواهند بود. ازاینرو میتوان واکنش دو هزار نفر شهروندان آلمان غربی را که توسط موسسه آلن باخ مصاحبه شدند را درک کرد. شصت درصد آنان بر این عقیده بودند که تبلیغ بیشازحد زیاد است اما هنگامیکه مجبور شدند به این پرسش پاسخ دهند که آیا افراط در تبلیغ را ترجیح میدهید یا حداقل تبلیغات در مورد وسایل رفاه اجتماعی؟ اکثریت راهحل اول را ترجیح دادند و افراط در تبلیغ را نشانه آزادی و درنتیجه ارزشی بنیادین تفسیر کردند. اگر تبلیغات حذف شود همه در برابر دیوارهای خالی احساس سرخوردگی میکنند. نه ازاینجهت که از امکان رؤیا و بازی محروم شدهاند بلکه از این حیث که دیگرکسی به آنان توجه نشان نمیدهد. (ژان بودریار، 2007)

یکی از مطالبات اولیه انسان برای دستیابی به رفاه آن است که به امیال و خواستههایش توجه شود. این امیال و خواستهها صورتبندی شوند و در برابر چشمانش به تصویر درآورده شوند؛ لذا درصورتیکه تبلیغات محیطی بتواند نقش این صورتبندی را بهخوبی اجرا نماید، میتواند بهعنوان یک رسانه تبلیغاتی مؤثر تعریف شود.(همان)

3. دیدگاه نظریه دستور کار ذهنی:

طبق این نظریه رسانههای گروهی به ما میگویند درباره چه بیندیشیم درواقع آنها دستور کار ذهنی ما را آماده میکنند این امر بدین معنا است که رسانههای گروهی چیدمان ترتیب مواردی را که به ذهن ما خطور میکند را تعیین میکند. نکته اینجاست که ترتیب مواردی که در شرایط مختلف به ذهن ما خطور میکند در انتخاب نهایی ما نقش تعیینکنندهای دارد. بهعنوانمثال هنگام خرید ماکارونی یک نام تجاری زودتر از نامهای دیگر نظر ما را به خود جلب کند، چرا؟ در هنگام خرید فهرستی از گزینههای مختلف درباره موضوع خرید در ذهن افراد تشکیل میگردد. این لیست را دستور کار ذهنی مینامیم. محصول یا خدماتی که در این لیست بالاتر قرارگرفته باشد احتمال انتخاب بیشتری دارد. (ماکس ساترلند، 1993)

برتری یا بندگی به معنای فکر کردن درباره افراد و چیزهایی هست که برای ما مهمتر است و درواقع نوعی ارجحیت در فکر کردن به چیزهای مهم میباشند. برتری فیزیکی یک نام تجاری در یک فروشگاه به معنای میزان فضای بیشتری هست که یک نام تجاری اشغال میکند و یا موقعیت آن از حیث محلی است که در معرض تماشا باشد؛ اما نکته اینجاست که اگر فرض کنیم که همه نامهای تجاری ازلحاظ برتری فیزیکی در یک موقعیت یکسان قرار دارند یعنی به یکمیزان فضا اشغال کردهاند و یا همه آنها ازلحاظ میزان نمایش دهی در یک حد قرار دارند تبلیغات چگونه عمل خواهد کرد؟ (همان)

تکرار و اشارت گری عوامل ایجاد برتري یابندگی یک موضوع میشوند، تأثیر تکرار بهمراتب بالاتر از اشارت گری است. تکرار زیاد موجب میشود که گاهی اوقات بهصورت غیرارادی موضوع تبلیغ را در ذهن خود تکرار کنیم این امر در رابطه با تکرار تبلیغات نامهای تجاری بهویژه از نوع آهنگین نیز صادق است.(همان)

اشارت گری، راه دیگری است که برای برتری یابندگی یک محصول در دستور کار ذهنی ما، اشارت گری چیست؟ آیا تابهحال شده که با بو کردن یک عطر یا گوش دادن به ترانهای مشتی از خاطرات گذشته بهسرعت از ذهن شما عبور کنند و برای لحظهای حس کنید که به آن دوره خاص برگشتید. (همان)

در اشارت گری بهجای تکرار یک نام تجاری آن نام تجاری را با کلمات نمادها که بهصورت معمول تکرار خواهد شد پیوند میزنند تا با تکرار آن کلمات و نمادها نام تجاری نیز در ذهن تداعی شود. (مانند پاک یادت نره) زمانی که یک نام تجاری با چیزی همانند (کلمات، مثلها، نمادها و یا نواها) که در محیط که بهصورت مداوم تکرار میشود پیوند میخورد بهنحویکه با تکرار آن شما بیاختیار به یاد آن نام تجاری میافتید و این امر منجر به برتری یابندگی آن نام تجاری در ذهن شما خواهد شد. (همان)

تبلیغات محیطی یکی از رسانههایی است که میتواند توسط تکرار نام تجاری یا موضوع تبلیغات را بهصورت ناخودآگاه در ضمیر مخاطبین جایگزین کند و آن را در رأس دستور کار ذهنی مخاطب قرار دهد. (همان)

3. نتایج

1. ازآنجاکه تبلیغات محیطی بنا بر نظریه بودریار خود توسط مخاطبین مصرف میشود؛ میتوان گفت که این نوع تبلیغات همانند عادات و فعالیتهای روزمره شهروندان محسوب میگردد و بدون توجه به محتویات آن، از آن گذر میکنند. از طرفی با توجه به نظریه مک کوایر و احتمال ضعیف به نتیجه رسیدن تبلیغات محیطی لازم است که تبلیغات محیطی به شکل و گونهای جدید طراحی گردد و در طراحی آن از واقعیت افزوده کمک گرفته شود تا احتمال دیده شدن، جلبتوجه و جاذبه آن افزایش یابد.

2. با توجه به نظریه دستور کار ذهنی و تعیین جایگاه ذهنی برند در مخاطبین یکی از روشهای مهم در برندینگ، تبلیغات محیطی منظور میگردد؛ چراکه این نوع از تبلیغات از تکرر دیده شدن برخوردار است و باعث ارتقاء جایگاه برند در ذهن مخاطب میگردد.

3. بهره بردن از خلاقیت در طراحی شکلی تبلیغات محیطی بهگونهای تعاملی که مخاطب را درگیر و ذهن مخاطب را بهگونهای به خود مشغول سازد، راهکاری است که میتواند تبلیغات محیطی را از رکود دیده شدن رها سازد و میزان مواجهه را بالا ببرد (بهعنوانمثال میتوان به شبیهسازی تصویری محیط و تلفیق آن با تصاویر دیگر در مبلمان شهری اشاره نمود)؛ لذا توصیه میشود که شکلهای قدیمی تبلیغات محیطی رهاشده و فضاهای خلاقانه و تعاملی جدیدی برای تبلیغات محیطی طراحی گردد.

منابع و مأخذ

1. ساترلند، ماكس، روانشناسي تبليغات تجاري، قربانلو، سينا، نشر مبلغان 1387

2. پاتر، دبلیو جیمز، بازشناسی رسانههای جمعی، یزدیان، امیر، آرادی، پیام، نادعلی، منا، انتشارات مرکز پژوهشهای اسلامی صداوسیما، 1391

3. بودریار، ژان، جامعه مصرفی، ایزدی، پیروز، نشر ثالث،1390

4. بودریار، ژان، نظام اشیاء، ایزدی، پیروز، 1393

5. باب، ام فنیس، اشتروب، ولف گانگ، روانشناسی تبلیغات، شاهین پور، محسن، اولی، سمیه، انتشارات سوره مهر، 1392

6. پرسی، لاری، روسیتر، جان، الیوت، ریچارد، مدیریت استراتژیک تبلیغات، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، 1391

7. احمدی، تقی، مهندسی تبلیغات محیطی، نشر فرا اندیش سبز، 1389

8. محمدیان، محمود، پور حسینی، امیر حسین، تبلیغات محیطی، ظرفیتهای رهاشده در تبلیغات ایران، نشر مهربان، 1391

9. داهل، گري، تبليغات به زبان آدميزاد، اسلاميه، راضيه، نشر هيرمند 1389