چند نکته مهم قانونی در مورد روابط عمومی ها

تاریخ انتشارخبر :چهارشنبه 15 دی 1400
چند نکته مهم قانونی  در مورد روابط عمومی هاچند نکته مهم قانونی
 در مورد روابط عمومی ها

از : دکتر حسن خسروی. مدرس دانشگاه و مولف کتاب روابط عمومی و ارتباطات. 
مطابق تبصره یک ماده 2 تصویبنامه شماره   65354/ت37374هـ مورخ 27/4/1386 هیئت وزیران و  اصلاحیه آن به شماره 10240/ت45794هـ مورخ 26/1/1391 ، سطح سازماني روابط عمومي هاي دستگاه هاي اجرايي در وزارت خانه ها و معاونت هاي رئيس جمهور به مركز ارتقا و عنوان آنها به "مركز روابط عمومي و اطلاع رساني "اصلاح مي گردد.
نتیجه :
هر عنوانی غیر از این برای روابط عمومی وزارتخانه ها و... غیر قانونی است. مثل روابط عمومی وزارت کشور. 

مطابق ماده 4 تصویبنامه شماره   65354/ت37374هـ مورخ 27/4/1386 هیئت وزیران و  اصلاحیه آن به شماره 10240/ت45794هـ مورخ 26/1/1391 ، رئيس مركز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارتخانه ها و معاونت هاي رئـيس جمهـور پـس از تاييـد رئـيس شـورا توسط وزير يا معاون رئيس جمهور منصوب و مستقيما زير نظر وي فعاليـت مـي نمايـد . روسـاي مراكـز روابـط عمـومي و اطلاع رساني مكلف به هماهنگي با دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت و ارائه گزارش عملكرد خود هستند.

نتیجه : 
انتصاب مدیران ( روسای مراکز ) روابط عمومی وزارتخانه ها و دستگاه ها می‌بایست با تایید رئیس شورای مذکور باشد که نیست. بنابراین انتصاب تمام مدیران روابط عمومی ها خلاف مصوبه هیات وزیران و غیر قانونی است. 

مطابق تبصره یک ماده 4  تصویبنامه شماره   65354/ت37374هـ مورخ 27/4/1386 هیئت وزیران و  اصلاحیه آن به شماره 10240/ت45794هـ مورخ 26/1/1391 ، دستگاه هاي اجرايي مكلفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه تا حد امكان كليه فعاليت هاي قابل انتشار و ارتباطات تمـام  بخش هاي دستگاه از جمله پايگاه هاي اطلاع رساني دستگاه به صورت متمركز از سوي روابط عمومي مربوط صورت پـذيرد . موارد استثناء به پيشنهاد دستگاه به تصويب شوراي اطلاع رساني دولت خواهد رسيد  .  
نتیجه : 
پایگاه های خبری و سایت سازمان‌ها و مسائل مربوط به فضای مجازی می‌بایست کاملا تحت نظر روابط عمومی ها باشد حال آنکه تقریبا در تمامی این موارد واحد انفورماتیک یا آی تی سازمان‌ها همه کاره سایت هستند. بنابراین در این خصوص هم تخلف صریح از مصوبه هیات وزیران صورت گرفته است. 

مطابق  تبصره یک ماده 3 تصویبنامه شماره   65354/ت37374هـ مورخ 27/4/1386 هیئت وزیران و  اصلاحیه آن به شماره 10240/ت45794هـ مورخ 26/1/1391 ، رئيس شوراي اطلاع رساني دولت موظف است به صورت مستمر نظارت موثر بـر اجـراي صـحيح سياسـت هـاي تبليغاتي و اطلاع رساني دولت را به عمل آورده و زمينه آموزش مديران روابط عمومي ها جهت اجـراي  مناسـب مفـاد ايـن  آيين نامه را با همكاري دستگاه هاي اجرايي و آموزشي و انجمن ها و موسسات ذي صلاح غير دولتي فراهم سازد  . 
نتیجه :
وزارتخانه ها و دستگاه ها  موظف به آموزش مدیران و کارکنان روابط عمومی ها هستند و می‌بایست از انجمنها و نهادهای غیر دولتی که یک مرجع فنی حرفه ای و صنفی در این زمینه هستند استفاده کنند که به هیچ وجه این اتفاق نیافتاده و بنابراین خلاف مصوبه هیات وزیران و تاکیدات آن عمل شده است.

امید است رئیس شورای اطلاع رسانی دولت به این بی قانونی های آشکار رسیدگی و موجبات فراهم آوردن پیاده سازی قدرتمندانه مصوبه هیات وزیران و مفاد بر زمین مانده آنرا مهیا ؛ عملیاتی و رسیدگی نمایند.

حسن خسروی