بانک اطلاعاتی اعضاء انجمن روابط عمومی


   

مژگان انصاری

مدرک تحصیلی :کارشناسی
رشته تحصیلی:زبان و ادبیات فارسی
شغل:مسئول روابط عمومی
شماره عضویت:1491

مرضیه ایزدیان

مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:ارتباطات
شغل:کارمند
شماره عضویت:1495

عصمت ایلخانی

مدرک تحصیلی :
رشته تحصیلی:روابط عمومی
شغل:
شماره عضویت:7008

فائزه بابائی نژاد

مدرک تحصیلی :
رشته تحصیلی:روابط عمومی
شغل:
شماره عضویت:7032

رضا باقری طولابی

مدرک تحصیلی :دیپلم
رشته تحصیلی:علوم انسانی
شغل:مسئول روابط عمومی
شماره عضویت:1527

بهرخ باقریان

مدرک تحصیلی :
رشته تحصیلی:
شغل:
شماره عضویت:1378

سدید سجاد بالاد

مدرک تحصیلی :کارشناسی
رشته تحصیلی:علوم اجتماعی
شغل:کارمند
شماره عضویت:1409

مهناز بختیاری

مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:علوم اجتماعی
شغل:مسئول روابط عمومی
شماره عضویت:1715

زهرا بختیاری

مدرک تحصیلی :کارشناسی
رشته تحصیلی:مدیریت برنامه ریزی
شغل:مدیر روابط عمومی
شماره عضویت:1711

جلال بختیاری

مدرک تحصیلی :دیپلم
رشته تحصیلی:کامپیوتر
شغل:مدیر روابط عمومی
شماره عضویت:1518