بانک اطلاعاتی اعضاء انجمن روابط عمومی


   

ژیلا پور نقی

مدرک تحصیلی :دیپلم
رشته تحصیلی:تجربی
شغل:مسول روابط عمومی
شماره عضویت:1456

آذر پوربهرام

مدرک تحصیلی :کارشناسی
رشته تحصیلی:روابط عمومی
شغل:
شماره عضویت:1415

جعفر پورصادقیان

مدرک تحصیلی :
رشته تحصیلی:
شغل:
شماره عضویت:1467

عباسعلی پیرنجم الدین

مدرک تحصیلی :
رشته تحصیلی:
شغل:
شماره عضویت:1443

احمد پیریایی

مدرک تحصیلی :کاردانی
رشته تحصیلی:اقتصاد
شغل:مدیر روابط عمومی
شماره عضویت:1701

محمد جعفری

مدرک تحصیلی :
رشته تحصیلی:
شغل:
شماره عضویت:1452

سمانه جعفری نیارکی

مدرک تحصیلی :کاردانی
رشته تحصیلی:روابط عمومی
شغل:
شماره عضویت:1442

محسن جعفری نیارکی

مدرک تحصیلی :کارشناسی
رشته تحصیلی:روابط عمومی
شغل:
شماره عضویت:1441

مهدی جمشیدی

مدرک تحصیلی :کاردانی
رشته تحصیلی:روابط عمومی
شغل:مدیر روابط عمومی
شماره عضویت:1471

محمد حسن جمشیدی

مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:علوم انسانی
شغل:مدیر روابط عمومی
شماره عضویت:1558