بانک اطلاعاتی اعضاء انجمن روابط عمومی


   

زهرا حق شعار

مدرک تحصیلی :کارشناسی
رشته تحصیلی:ارتباطات
شغل:مدیر روابط عمومی
شماره عضویت:1479

ابوالقاسم حکیمیان

مدرک تحصیلی :کارشناسی
رشته تحصیلی:مدیریت بانکداری
شغل:هیات مدیره
شماره عضویت:23

محسن حموله

مدرک تحصیلی :کارشناسی
رشته تحصیلی:جغرافیا
شغل:کارمند
شماره عضویت:1489

ایمان خادمی

مدرک تحصیلی :کارشناسی
رشته تحصیلی:عکاسی
شغل:مدیر روابط عمومی
شماره عضویت:1562

محمد حسن خازنی

مدرک تحصیلی :
رشته تحصیلی:روابط عمومی
شغل:
شماره عضویت:7006

پروین خاصه باف

مدرک تحصیلی :کاردانی
رشته تحصیلی:روابط عمومی
شغل:
شماره عضویت:1306

مریم خاکی صنعتی

مدرک تحصیلی :
رشته تحصیلی:روابط عمومی
شغل:کارمند
شماره عضویت:1476

محبوبه خاکی صنعتی

مدرک تحصیلی :
رشته تحصیلی:
شغل:
شماره عضویت:1445

صادق خاموشی

مدرک تحصیلی :کارشناسی
رشته تحصیلی:روابط عمومی
شغل:مدیر روابط عمومی
شماره عضویت:1427

علی خان احمدی

مدرک تحصیلی :کارشناسی
رشته تحصیلی:روابط عمومی
شغل:
شماره عضویت:1509