غلامرضا كاظمی دینانغلامرضا كاظمی دینان
عضو هیئت مدیره و ریاست انجمن
kazemidinanreza@yahoo.com
امیرعباس تقی پورامیرعباس تقی پور
عضو هیئت مدیره و نایب رِییس
amirabbastaghipour@gmail.com
جواد قاسمیجواد قاسمی
عضو هیئت مدیره ، مدیر مسئول نشریه "روابط عمومی"
ghasemi.j@gmail.com
میرزابابا مطهری نژادمیرزابابا مطهری نژاد
عضو هیئت مدیره و مسئول کمیته نمایندگی ها و دبیر ان
m.motaharynejad@gmail.com
ابوالقاسم حکیمیانابوالقاسم حکیمیان
عضو هیئت مدیره و خزانه دار
a_gh_hakimiyan@yahoo.com
دكتر منصور ساعیدكتر منصور ساعی
عضو هیئت مدیره و مسئول کمیته آموزش و پژوهش
msaei58@gmail.com
امیر لعلیامیر لعلی
عضو هیئت مدیره و مسئول کمیته بین الملل
amir.laali@gmail.com
سعید شهبازیسعید شهبازی
عضو علی البدل هیئت مدیره و مسئول کمیته ارتباطات
shahbazi.pr@gmail.com
ناصر بزرگمهرناصر بزرگمهر
عضو علی البدل هیئت مدیره
nbozorgmehr@yahoo.com
حمید صدیق پورحمید صدیق پور
عضو علی البدل هیئت مدیره
محمدرضا حقیقیمحمدرضا حقیقی
بازرس اصلی انجمن
Haghighi_pr@yahoo.com
ناهید السادات حسینیناهید السادات حسینی
بازرس علی البدل انجمن