لیست سیاه | نادر ظفری

تاریخ انتشار :یکشنبه 27 خرداد 1397
لیست  سیاه | نادر ظفری

بسیاری از مدیران تصور می کنند وظیفه روابط عمومی در سازمان این است که مهمانی برگزار کند و فارغ از هدف و کارکرد مدیران،  حتی با توسل به دروغ ، اعتماد و حمایت ذینفعان را تامین کند!!
در حالیکه روابط عمومی به فرآیند و اعمال برنامه ریزی شده ای گفته می شود که طی آن مدیریت سازمان جریان اطلاعات صحیح و سالم و دو طرفه را بین ذینفعان و سازمان برقرار و نگهداری می کند.
بعبارت دیگر برنامه  ارتباطی موازی FATF از سازمان پیشنهاد دهنده لایحه باید آغاز می شد و در مجلس هم ادامه پیدا می کرد.  وسایل ارتباط جمعی از جمله صدا وسیما در چارچوب برنامه ارتباطی باید وظیفه پیدا می کردند که گروه های ذینفع تخصصی و عامه مردم را در جریان قرار داده و فضای بحث را در جامعه برقرار کنند. مثلا برای ارتباط دادن موضوع به این کانال، تاثیرات و عواقب پذیرش یا رد آن بر تصویر ایران بر افکار عمومی جامعه بین الملل عموما و صنعت گردشگری ایران بالاخص باید مدتها مورد بحث عمومی واقع می شد تا نمایندگان هم بدانند که نظر افکار عمومی چیست و مسئولیت رای مثبت یا منفی خود را بپذیرند.
سالهای اخیر شرکتها و سازمانهای بین المللی و حتی دولتها شاخص جدیدی با محتوی میزان اعتماد مردم و مشتریان را به شاخص های خود اضافه کرده اند و بطور مرتب تغییرات آنرا دنبال می کنند. و البته براساس نتایج، برنامه ارتباطی مناسب برای بهبود را اجرا می کنند.
از سال 2009 که برای اولین بار اسم ایران در لیست سیاه  FATF وارد شد و سپس  ۲۰۱۱ و به بعد که تقریبا هر سال در گزارش سالیانه تکرار شد آیا سازمانی در کشور ما میزان خسارات ناشی از آن را مطالعه کرده و گزارشی به مردم داده است؟