بررسی وتحلیل محتوای نشریات داخلی سازمانها

تاریخ انتشار :سه شنبه 1 مرداد 1398
بررسی وتحلیل محتوای نشریات داخلی سازمانها

 

 

دکتر حسن بشیر استاد تمام دانشگاه امام صادق (ع) در پنجمین همایش تخصصی تولید محتوا در روابط عمومی که شهریورماه سالجاری در تهران برگزار خواهد شد پیرامون بررسیوتحلیل محتوای نشریات داخلی سازمانها (مکتوب و دیجیتالی) سخنرانی خواهند کرد.


http://www.shara.ir/view/39493/