ماهنامه روابط عمومی شماره 83

ماهنامه روابط عمومی شماره 83

سرمقاله / 2

مقاله
روابط عمومی در سازمان های سیاسی / 4
ویژگی های زبان مطلوب مطبوعات / 12
نقش رسانه ها در پیشرفت و توسعه روابط عمومی / 20
نقش روابط عمومی در توسعه سازمان ها / 26

گفت و گو
ارتباط تصویری / 32
بیش از دو سوم از مشاغل روابط عمومی ... / 50
جایگاه روابط عمومی در کاشان / 54

یادداشت
وقتی روابط عمومی ها دیده نمی شوند / 46

اخبار / 56