ماهنامه روابط عمومی شماره 81

 ماهنامه روابط عمومی شماره 81

سرمقاله / 2

گزارش

سمپوزیوم سرآمد! / 5

مقاله

برنامه ریزی کاربردی روابط عمومی و برنامه استراتژیک ارتباطی / 28

پیامک های گروهی، سواستفاده ها و آسیب ها / 34

توسعه ارتباطات / 38

یادداشت

الگوی مصرف بهینه، بایدها و نبایدها / 50

خبر / 52

روابط عمومی در 5 دقیقه

روابط عمومی «شنوا» کاراست / 62