ماهنامه روابط عمومی شماره 80

 ماهنامه روابط عمومی شماره 80

سرمقاله / 2
گزارش
رسانه ها و روابط عمومی / 4
مصاحبه
تبلیغات، از گفتار تا کردار / 19
مقاله
روابط عمومی، معماری برند و هنر تولید شعار / 26
راهکارهای روابط عمومی / 34
یادداشت
حادثه پادگان ملارد، لزوم توجه به اطلاع رسانی علمی / 36
جلسه انجمن
روابط عمومی و چالش های فرهنگی و اخلاقی آن / 38
اخبار / 44
5 دقیقه با روابط عمومی / 52
فلش بک / 54
معرفی کتاب / 58