ماهنامه روابط عمومی شماره 79

 ماهنامه روابط عمومی شماره 79

سرمقاله / 2

یادداشت

روابط عمومی به مثابه یک سازمان / 4

مقاله

روابط عمومی و ماموریت های سازمان های امداد محور / 6

ساختارهای اندازه گیری مدیریت روابط با مشتری / 12

تبلیغات غیرمستقیم و منظر شهری / 33

اخبار / 21

گزارش

جشن بیستمین سالگرد تاسیس انجمن روابط عمومی ایران / 25

پرونده

روابط عمومی و رسانه های آزاد، دشمن خلاف کاری ها / 30