ماهنامه روابط عمومی شماره 77

 ماهنامه روابط عمومی شماره 77

فهرست مطالب
سرمقاله/ 2
تلقی نادرست از «روابط عمومی » را چگونه درمان کنیم؟
اخبار روابط عمومی / 4
اخبار انجمن / 10
گزارش / 16
گذار از ارتباط کیسویه؛ گسترش فضای مشارکتی / 18
روابط عمومی در 5 دقیقه / 34
فلش بک / 36
فلش بکی به زندگی و فعالیت های دکتر نطقی
مقاله / 38
روابط عمومی در ایران باستان / 39
روابط عمومی از آغاز تا امروز 44 / »
تحلیلی بر سینمای جهان و ایران / 48
تشنه را سیراب کی سازد سراب؟
شهر الکترونیکم آرزوست ! / 58
راهنما / 6