ماهنامه روابط عمومی شماره 86

ماهنامه روابط عمومی شماره 86

 

فهرست مطالب شماره 86

سر مقاله _27 اردیبهشت فصل کیل است برای روابط عمومی

مقاله

نقش شبکه های مجازی در توسعه رسانه های اجتماعی

ضوابط  و مقررات آگهی های رادیو و تلوزیون

بررسی تاثیرات شبکه های اجتماعی بر سرمایه اجتماعی

عنصر رهبری در مدیریت

5 نکته برای موفقیت در روابط عمومی

جستاری در ارتباطات درون و برون سازمانی

روابط عمومی در 5 دقیقه

مخاطب شناسی

در کارگاه تجربه

گفت و گو

زندگی در عصر حیرت

اخبار

معرفی کتاب

بیانیه انجمن روابط عمومی ایران