شماره 87 "ماهنامه روابط عمومی"

شماره  87

سرمقاله2

گزارش انجمن 4

اخبار8

یادداشت

دلنوشته ای برای همیشه استاد؛ پرفسور کاظم معتمد نژاد 18

نماد آزادگی و رواداری در ارتباطا ت اجتماعی 20

رسانه،کلیدی که قفل انتخابات ر ا باز کرد 22

مقاله

اصول حرفه ای و اخلاق در رسانه 24

روابط عمومی دولتی 30

خلاقیت و بستر تفکر واگرا در مدارس خلاق 32

بررسی رابطه پایگاه اقتصادی  اجتماعی با اعتماد اجتماعی 38

پانزده 15 گام تا قدرت روابط عمومی و سئو 42 

مطالعه رابطه بین مهارت های ارتباطی با اثربخشی آموزشی 46

بررسی عوامل فردی موثر بر اعتماد بر عملکرد .... 50

روابط عمومی در 5 دقیقه

ای سلیم آب از سر چشمه ببند 54

معرفی کتاب 56

سرمقاله

سخنی با دولت جدید در:

ضرورت توجه به توسعه اطلاع رسانی و اعتلای نظام ارتباطی

 بسیاری از مدیران ارشد دستگاههای اداری- اعم از بخش دولتی،عمومی یا خصوصی وظیفه روابط عمومی را درایران،فقط برقراری ارتباط متعارف درون و برون سازمانی و البته در بُعدی به مراتب قویتر از تشریفات و ارائه خدمات فرهنگی- از قبیل پارچه و پلاکاردنویسی و امثال آنها میدانند. باوجوداین، اکثریت این مدیران، شنیده اند که روابط عمومی یک بازوی مشاوره مهم برای عالیترین مقام اجرایی به حساب میآید بدیهی است که این شنیدن را نباید مترادف آگاهی یا اعتقاد نسبت به ان دانست.

در دولت جدید با توجه به خواستگاه مردمی که پیدا کرده است،باید به « توسعه اطلاع رسانی و اعتلای نظام ارتباطی»خود توجه ویژه مبذول دارد.

روابط عمومی در دولت تدبیر و امید و اعتدال باید جنبه ها و ابعادی کاملا متفاوت با روند جاری امور از روابط عمومی دولتی را به نمایش بگذارد و چشم اندازی از ارزش افزوده در روابط عمومی در منظر«ارتباطات راهبردی » ارائه دهد.

غالبا روال کار روابط عمومی ها، به ویژه در کشور ما، هر چقدر هم در وادی علم و قدرت سیر کنند، به این ترتیب است که ارتباطات درون بخشی آنان از بیرون به درون گردش دارد.

در حالی که این دولت باید نمونه منحصر به فردی از گردش ارتباطات از درون به بیرون را در روابط عمومی ارائه دهد. به عبارت دیگر،معمولا بخشهای فنی و تخصصی در هر دستگاه به عنوان ایجاد کننده فعالیت، جویای همکاری روابط عمومی در همگان سازی آن میشوند، تا اینکه روابط عمومی خود منشأ ایجاد یک فعالیت و جویای همکاری بخشهای فنی و تخصصی باشد.

در دولت تدبیر و امید بهتر است نه تنها روابط عمومی را به عنوان منشأ ایجادیک فعالیت معرفی کند، بلکه در بُعدی فراتر از همکاری، چشم اندازی کاملا جدید پیش روی واحدهای تخصصی بگذارد تا آنهابااستفاده از اطلاعات ارائه شده، به تجزیه و تحلیل موارد مربوط به خود بپردازند و چند و چون آنرابه صورت گزارش تفصیلی، در اختیار عالیترین مقام اجرایی قراردهند.

اجرای طرحهایی که در چارچوب وظیفه مشاوره مدیریت روابط عمومی با «ارزش افزوده» و بُعد «ارتباطات راهبردی »

آن صورت میگیرند، بیانگر این حقیقت است که هرچند توجه به روابط عمومی در یک دولت بیشتر باشد، به همان اندازه بهره وری بیشتری در مجموع عملکرد دولت حاصل میشود.

سیاستگذاران و تصمیم گیران محترمی که ساماندهی روابط عمومی را در دولت یازدهم مطالعه میکنند . در مطالعه خود بایدبه یک نکته عنایت داشته باشند و آن تفاوت فعالیت روابط عمومی، بافعالیت هایی است که بخشهای تخصصی و فنی دارند و آن تفاوت مخاطب سنجی است.

فن مخاطب سنجی در روابط عمومی، اصول مخاطب سنجی و روشهای برقراری ارتباط راحت با مخاطبان را مد نظر قرار میدهد.در غیر اینصورت،ارتباط صحیح با نوشته ها و گفته های متخصصان، آنچنانکه باید و شاید، برقرار نمیشود.

این یادآوری از ان جهت اهمیت دارد که نوشتار وگفتار به زبان مخاطب عام را کارتخصصی روابط عمومی نپنداریم، چراکه کنش و واکنش موثر و مفید با افکار عمومی و جامعه، کاری است بسیار پیچیده و تخصص مربوط به آن از کمیابترین تخصصهای موجود،نه تنها در کشور ما، بلکه در جامعه جهانی است.

جهان امروز که در سایه ابزارهای گسترده و جهان شمول هر لحظه اش در گرو تغییرات شگفت انگیز است ارتباط حرف اول  یا می زند.تحقیقات نشان می دهد که در بین هفتاد تاهشتاد درصد اوقات روزانه افراد و سازمان هاو موسسات و شرکت ها به نحوی در تماس و ارتباطبا دیگران می گذرد. البته منظور فقط ارتباط رویاروی نیست، بلکه ارتباط از طر ق رسانه های مکتوب، تصویری، مکاتبات،ابزارهای مخابراتی ) تلفن، فکس، ماهواره، موبایل شبکه های را یانه ای و پیامک و..... همه و همه ارتباط هستند.

به همین دلیل کیفیت زندگی هر فرد و کیفیت حیات هر دولت و هرسازمان و موسسه و شرکتی بستگی به کیفیت ارتباطات او با دیگران دارد ومثلا همه افراددر محیط کار فرصت های کسانی دارند، اما تنها کسانی مسیر پیشرفت و ترقی را به سرعت می پیمایند و احترام، اعتبار، مقامی و حتی ثواب اخروی بیشتر برای خود کسب می کنند که توان برقراری ارتباط موثر و گسترده دارند، قدرت بیاندارند، پیامهای خود را به درستی مطرح می کنند و موانع ارتباط را بموقع برطرف میکنند.

ارتباطات مجموعه ای از مهارتها ست، اما مهمترین آنها درک نقطه نظرات و پیامهای طرف مقابل و تفهیم پیامها و نقطه نظرات خودمان است.یکی از مهارتها،فن دقیق خوب گوش کردن و خوب خواندن گزارشات است. تحقیقات نشان میدهد که 60 % از سوءتفاهم ها در محیط کار و خانه ناشی از خوب گوش نکردن است , چراکه خوب نشنیدن و خوب گوش نکردن موجب می شود نیمی از پیام دریافت نشده و از دست برود. به همین دلیل باید چگونه گوش کردن را آموزش داد.

همینطور سایر فنون ارتباط. مأموریت و هدف اصلی روابط عمومی دراین دولت با این نگرش باید هویت بخشی به دولت و اشتهار آن باشداشتهار دو مؤلفه دارد :  

1-شناخت

2-محبوبیت 

فراموش نکنیم که اشتهار، اعتبار می آفریند واعتبار ثروتی قابل اندازه گیری است.

دولت یازدهم در زمینه ی محبوبیت به دلایل مختلف از جمله رأی نزدیک به بیست میلیون و شور و نشاطی که بعد از پیروزی جامعه از خودنشان داد در شرایط مطلوبی است،اما در حوزه اشتهار یا شناخت تقریباً هیچکس هیچ چیز از دولت نمی داند وصدها سئوال بی جواب در اذهان عمومی چه به لحاظ کلی و چه در حوزه های مختلف و وزارتخانه ها وجود دارد که باید با عملکرد حرفه ای روابط عمومی ها و بهرهگیری مناسب و کارشناسی از فنون ارتباطی باید به آنها جواب گفته شود.

امید که این مهم از همان روزهای نخست آغاز به کار دولت با بهره گیری از نظرات کارشناسی و انتصابات حوزه روابط عمومی مورد توجه قرار گیرد.

با تقدیم صمیمانه ترین درودها بدرودتان می گویم