شماره‏ جدید نشریه «روابط عمومی» شماره 94

شماره‏  جدید نشریه «روابط عمومی»  شماره  94


سخن نخست

خشت اول گر نهد معمارکج... جواد قاسمي

 

رويدادها

پيام رييس مجمع تشخيص مصلحت به سمپوزيم روابطعمومي

رييس جمهور: ادارهي کشور بدون توجه به افکارعمومي ممکن نيست

 

گزارش نشستهاي ماهانهي انجمن روابطعمومي ايران

روابــــطعموميها و شــــهروند ارتباطي/ دکتر علياصغر محکي

ويژگيهاي روابطعمومي در عصر جهانيشدن / ميرزا بابا مطهري نژاد

نقش  روابطعمومي در گسترش روابط بينالملل/ سيدمحمدباقر سخايي

شبکههاي اجتماعي ، بهترين پــيامرسان روابطعموميها  / دکتر علي اکبر فرهنگي

نــقش روابــــطعمومي در ايجاد تصويـــرســازماني / دکتر مسعود کوثري

خبرهاي کوتاه

پرونده: روابطعمومي و چالش هاي پيش رو

ميزگرد اعضاي هياتمديرهي انجمن

ميزگرد: تحقيق و پژوهش، ارکان روابطعمومي (قسمت دوم)


دو گفت و گو درباره
ي آموزش و روابطعمومي
آموزش روابــطعمومي از نگاه خانم دکتر صديقه ببران

الزامات آموزش در روابطعمومي در گفت وگو با داود زارعيان

 

مصاحبهها، مقالات و يادداشتهاي وارده
روابطعمومي از نگاهي نو و متفاوت / گفت و گو با نادر اينانلو ظفري

روابـطعموميهاي دولتي و احياي تعامل دولت با رسانهي ملي / سيد سجاد بالاد

روابطعمومي  بهتدريج جايگزين تبليغات ميشود / گفت و گو با دکتر يحيايي ايلهاي 

ايجاد تفاهم  نقش کليدي روابطعمومي / علي ملک عباسي
 چاي با چاشني سياست / ابراهيم رستميانمقدم

بايدها و نبايدها در سرآمـــدي روابطعمومي / حسن موسوي

اطلاعرساني يا سکوت / بهمن علي بخشي
معرفي کتاب
دايره المعارف روابط
عمومي ايران
ارتباطات و سلطهي فرهنگي