ماهنامه روابط عمومی شماره 82

 ماهنامه روابط عمومی شماره 82

سرمقاله / 2
مصاحبه
گفتگو با حمید شکری خانقاه / 4
گفتگو با مقتدی عادلی فر / 16
مقاله
موفقیت ایران در مقابله با دزدان دریایی سومالی / 28
مدل شایستگی متخصص روابط عمومی
سواد رسانه ای و حقوق ارتباطات / 42
روابط عمومی و بازاریابی سازمانی / 44
آشنایی با 4 عنصر خبرنویسی مدرن / 48
اخبار / 50
یادداشت
روز ارتباطات و روابط عمومی ... / 58
ضرورت مکتوب شدن میثاق اخلاق رسانه ای / 59
روزنامه نگاری شهروندی، محصول فناوری اطلاعات / 61