یکصد و پنجاه و ششمین جلسه انجمن

چهارشنبه 2 اسفند 1391
یکصد و پنجاه و ششمین جلسه انجمن

مدیر کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارتفرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد:
حمایت از انجمن روابط عمومی ایران جهت رشد علم ارتباطات

در یکصد و پنجاه ششمین گردهمایی انجمن روابط عمومی ایران که روز چهارشنبه دوم اسفندماه در سالن شهید عباسپور شرکت مدیریت منابع آب ایران برگزار شد پدرام پاک آیینمدیر کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنرانی خوددر راستای بررسی رهیافت های تعامل رسانه ها و روابط عمومی ها ابراز داشت : روابطعمومی و رسانه هر دو ریشه هایی از علوم ارتباطات هستند به همین دلیل این دو بخشبیشترین ارتباط و تعامل را با یکدیگر دارا هستند در این راستا به نظر می رسد که بهمنظور بهبود و رشد و تعالی روابط عمومی ها و رسانه ها در بدو امر باید ساختارهایجدید و ویژه ای را ایجاد کرد و سطح توقعات نیز با تعیین راهبردها تغییر نمود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه بیش از نیم قرن از عمر مطبوعات و بیش از 4 دهه ازعمر روابط عمومی ها سپری شده است گفت: به وضوح مشاهده می شود که هر دو شاخه دارایهویتی تاریخی بوده اند و روح اصلی هر دو علم جلب مشارکت و انتقال اطلاعات صحیح استکه این امر خود لزوم ایجاد آیین نامه های گوناگون را برای تعامل روابط عمومی ورسانه بیش از پیش می کند.
پاک آیین متذکر شد: اگر با کارشناسی دقیق ، نقاط ضعف و قوت و همچنین کمبود ها وراهکارها بررسی گردد با یک برنامه ریزی دقیق می توان آیین نامه های مناسبی را دراین راستا ایجاد کرد و شاهد رشد و رونق این علوم شد.
وی در ادامه افزود: به طور کلی ارتباطات ، سرمایه اجتماعی و بنیان اصلی هر جامعه ایاست که اگر زیر ساختهای آن یعنی روابط عمومی و رسانه تعامل و هم افزایی مناسبی راداشته باشند به یقین علاوه بر تغییر و بهبود زاویه دید جامعه می توان در تعاملاتجهانی نیز موفق تر عمل کرد.
پاک آیین با اشاره به اینکه علم ارتباطات بخصوص روابط عمومی ها را از یک حوزه دستدوم به یک حوزه عمومی با وظایف مشخص و تخصصی نزدیک کرد ابراز داشت: در ابتدا بایدساختار علم ارتباطات و روابط عمومی با تغییر نگرش هویت یابی کرد و این علوم را ازابزاری برای فعالیت های سیاسی ، جناحی و تجاری خارج و وارد ساختاری علمی کرداین درحالی است که به وضوح مشاهده می شود که در مدت اخیر دولت و تشکل ها در این راستااقداماتی را انجام داده اند تابا تغییر نگرش ها این علم به شیوه صحیح تری نهادینهشود.
وی در خصوص وضعیت کنونی مطبوعات نیز در این گردهمایی افزود: متاسفانه فعالیتمطبوعات در حال حاضر منوط به دریافت یارانه شده است و درخواست های بی ضابطه یارانهاثری منفی را بر بدنه مطبوعات تحمیل کرده است و به وضوح مشاهده می شود که روزنامههایی مجوز می گیرد تا تنها از طریق یارانه حمایت شوند که البته اگر قرار بر این امرباشد لزومی به حضور بخش خصوصی نخواهد بود و نشریات دولتی می توانند به فعالیتبپردازند به همین دلیل به نظر میرسد اگر یارانه های مطبوعات حذف شوند ، حد فاصلنشریات هدفمند و تولیدکنندگان واقعی مشخص شده و هویت واقعی مطبوعات مشخص می شود وفعالان مطبوعاتی با ذوق و ابتکار بیشتری به فعالیت می پردازند.
وی گفت : متاسفانه در حوزه خبرگزاری ها و مطبوعات در چند ساله اخیر ارایه مجوزهایبی رویه و وجود رسانه های مجازی فاقد استاندارد به وفور دیده می شد که در نظر گرفتهشده به جای اینگونه اقدامات بهای بیشتری به نشریات تخصصی و علمی همچنین استانی ومحلی داده شود و جلوی ارائه مجوزهای بی رویه کرفته شود.
وی در خاتمه بیان کرد: از آنجا که انجن روابط عمومی ایران به دنبال به روز رسانیعلم روابط عمومی و رشد و رونق آن است از این اقدام انجمن حمایت می شود.
شایان ذکر است خسرو رفیعی دبیر انجمن روابط عمومی ایران نیز در این گردهمایی بهارایه گزارش ماهانه انجمن پرداخت و فیلم کوتاه شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهریتهران نیز به نمایش درآمد که این فیلم ها بنا بر درخواست انجمن از کلیه سازمانها ونهادها به دبیرخانه ارسال شده و مقرر گردیده در هر ماه یکی از آنها در گردهمایی هایانجمن به نمایش گذاشته شود

 

 

ساره نیک قدم منش
91/12/3