یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه انجمن

سه شنبه 10 اردیبهشت 1392
یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه انجمن

در یکصد و پنجاه و هفتمین گردهماییانجمن روابط عمومی ایران بررسی شد:
20 راهکار فراگیری روابط عمومی ها

دریکصد و پنجاه و هفتمین گردهمایی انجمن روابطعمومی ایران که 4 اردیبهشت در سالن شهید عباس پور سازمان مدیریت منابع آب برگزار شد20راهکار اصلی فراگیری روابط عمومی مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار انجمن در یکصد و پنجاه و هفتمین گردهمایی انجمن روابط عمومی ایرانجواد قاسمی رئیس هیات مدیره انجمن روابط عمومی ایران ضمن گرامیداشت هفته روابطعمومی ابراز داشت: آنچه که در عرصه روابط عمومی لازم و ضروری به نظر میرسد پرداختنو توجه همیشگی به علم روابط عمومی و تلاش در جهت هرچه تخصصی تر کردن آن است.
وی خاطرنشان کرد: در مدت اخیر برگزاری سمینارهای مختلف و نشست های تخصصی با رویکردروابط عمومی ، رونق سایت ها و چاپ بیش از پیش نشریات ، مقالات و کتب بیانگر اهمیتروابط عمومی ها در عرصه های مختلف جامعه است.
وی افزورد: در هر حال انجمن روابط عمومی ایران نیز در طی مدت اخیر فعالیت هایمختلفی را در جهت رشد و رونق هر چه بیشتر این علم انجام داده است و حضور همکاران واعضای انجمن در سمینارهای های مختلف و تلاش در جهت برگزاری نشست های بین المللی ازجمله این فعالیت ها بوده است.
وی در ادامه در خصوص فعالیت های انجمن ادامه داد : در طی چند مدت اخیر با طرحی ازآقای شهبازی بازرس انجمن در نظر گرفته شد که کارشناسان برتر حوزه روابط عمومیشناسایی و معرفی گردند که در این راستا جلساتی نیز با وزارت امور اقتصاد و داراییبرگزار شد که متاسفانه همکاری های لازم صورت نگرفت و انجمن در این خصوص در حالمذاکره با سایر وزارتخانه هاست که در صورتی که همکاری مناسبی در این راستا صورتنگیرئد انجمن خود به شناسایی و معرفی کارشناسان برتر خواهد پرداخت.
وی درادامه با اعلام به روز رسانی و تغییر فرمت سایت انجمن گفت: با همکاری مسولسایت فرمت جدیدی تهیه شده که در حال بارگذاری نهایی است و به زودی با فرمت جدیدقابل مشاهده خواهد بود.
در ادامه این مراسم دکتر حسین باهر ضمن سخنرانی در خصوص نقش روابط عمومی ها درمدیریت سازمانی گفت: روابط عمومی ها مردمی ترین بخش هر سازمان، حتی سازمان های مردمنهاد هستند و نقش عمده آنها معرفی سازمانها به مردم و بیان مشکلات مرد م بهسازمانهاست بدین منظور یکی از کلیدی ترین حوزه های ارتباطی در نهادها ، سازمانها وادارات روابط عمومی ها هستند.
وی در راستای راهکارهای فراگیر شدن نقش روابط عمومی ها بیان کرد : یکی از راههایفراگیر شدن نقش روابط عمومی ها ایجاد تحول در اندیشه های مدیریتی است زیرا در جهاندر حال تغییر و تحول امروز اندیشه مدیران ارشد دچار تغییر و تحول نشود به یقین نمیتوانند خود را با تحولات جدید تطبیق دهند.
وی اذعان داشت : متاسفانه برخی از افراد برای ورود به فعالیت در سازمانها و اداراتفعالیت خود را از روابط عمومی آغاز می کنند که این امر باعث میشود روابط عمومی هااز تخصصی شدن دور بمانند در این خصوص باید شرایط استخدامی به کونه ای باشد که ازاینگونه اقدامات جلوگیری به عمل آید.
باهر با تاکید بر اهمیت کار تیمی در روابط عمومی ها گفت:آنچه که بارها به چشم خوردهاست مفید بودن کار تیمی در روابط عمومی هاست ، در سطح جهان به وفور مشاهده شده استکه در بخشهایی که کار تیمی و تقسیم کار وجود داشته است برآیند فعالیت ها بیشتر و بهنفع همگان بوده است و موفقیت و پیشرفت بیشتری مشاهده شده است بنابراین در ورابطعمومی ها کار تیمی باید سر لوحه فعالیت ها قرار گیرد.
وی در ادامه با تاکید بر این امر که روابط عمومی رابط و پل ارتباطی مردم وسازمانهاست متذکر شد: تعالی بخشیدن به ارتباطات مردمی جهت تعامل بیشتر مردم وسازمانهاست بنابراین مردمی تر کردن سازمان ها از عواملی است که روابط عمومی بایدبیش از پیش به آن توجه کنند.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه مدیران باید با کارمندان خود تعاملات نزدیکیدر خصوص مسایل استخدامی ، اقتصادی و خانوادگی داشته باشند گفت:تعامل بیشتر مدیران وکارکنان روابط عمومی ها می تواند باعث نزدیکی سطوح اداری شود و با ایجاد آرامش برابکارکنان برآوردهای کاری افزایش یابد .
باهر با اشاره به وجود مرخصی های بیش از حد در ادارت بیان کرد : با توجه به نقشکلیدی روابط عمومی ها تعطیلات بیش از حد آسیب فراوانی را به بدنه سازمانها وارد میکند که در جهت رفع این آسیب باید در ایام تعطیل نیز افرادی جهت پاسخگویی به نیازهایمختلف در ادارات حضور یابند این در حالی است که از این طریق می توان ارزیابیمناسبتری از عملکرد پرسنل روابط عمومی هاداشت.
وی در ادامه تصریح کرد: از آنجا که اعضای روابط عمومی ها به دلیل تعامل با اقشارمختلف باید از سلامت روانی برخوردار باشندبنابراین باید تست های روانی مناسبی ازکارکنان روابط عمومی ها گرفته شودتا از بروز مسایل و مشکلات ارتباطی جلوگیری شود واز ورود افراد ناهمگون در روابط عمومی ها جلوگیری به عمل آید.
باهر اذعان داشت : از آنجا که بروزرسانی اطلاعات در تمامی عرصه ها ضرورت داردبرخورداری از دوره های آموزشی در روابط عمومی ها ضروری به نظر میرسد این در حالیاست که بجز آموزش جلوگیری از فعالیت های فراجناحی در روابط عمومی ها نیز ضرورتداشته و مدیران روابط عمومی ها در هر حال باید منافع مردم و جامعه را مدنظر قراردهند.
در ادامه این جلسه باهر افزود: در روابط عمومی ها شناسایی انگیزه ها و خلاقیت هابسیار حیاتی است زیرا با بهره گیری از توانایی ها می توان شاهد رشد و تعالی سازمانیبود این در حالی است با در کنار یکدیگر قرار دادن خلاقیت در روابط عمومی ها و رعایتنزاکت و نظم می توان روابط عمومی موفقی را داشت.
باهر با تاکید بر لزوم برخورداری اطلاعات مناسب دینی و آیینی فعالان روابط عمومیگفت : به یقین توجه ویژه به این امور می تواند باعث تعامل بیشتر مردم و سازمانهاشود و با مدیریت زمان ارتباط مناسب تری با مردم و مسولان برقرار کنند.
وی در خاتمه گفت: در نهایت امر یک روابط عمومی مناسب با توکل به خداوند در جهت نیلبه اهداف سازمانی خود گام بردارد.

+

+

+

+

+

ساره نیکقدم منش
92/2/7