یکصد و شصت و دومین گردهمایی ماهانه انجمن

جمعه 3 آبان 1392
یکصد و شصت و دومین گردهمایی ماهانه انجمن

یکصد و شصت و دومین گردهمایی ماهانه انجمن روابط عمومی ایران، با حضور صاحب نظران،اندیشمندان، دانشجویان و کارشناسان روابط عمومی  برگزار  شد.

دكتر خاكي در يكصد و شصت و دومين گردهمايي انجمن روابط عمومي ايران :

روابط عمومي ها نگهبانان اخلاقي سازمانها در جامعه

دكتر غلامرضا خاكي عضو هيأت علمي دانشگاه تهران و مشاور در زمينه هاي بهره وري و مديريت منابع انساني در آستانه عيد غدير خم ، سخنران يكصد و شصت و دومين گردهمايي انجمن روابط عمومي ايران بود .

در اين جلسه كه با موضوع جوانمردي سازماني در محل سالن شهيد عباسپور شركت مديريت منابع آب برگزار شد ، دكتر غلامرضا خاكي نويسنده كتاب "مديريت اخلاق حرفه اي در سازمان به شيوه جوانمردان" ضمن بيان علت انتخاب موضوع سخنراني بعنوان نياز جامعه امروز و مناسبت آن با روز عيد غدير خم و حضرت علي (ع) بعنوان الگوي جوانمردي به تعريف شكل كهن واژه جوانمردي در ادبيات فارسي پرداخت و اظهار داشت : كلمه جوانمردي  يا جوامردي از تركيب جوان به معناي نيك و خوب و مرد به معناي آدم پخته كه در زبان فارسي و انگليسي به مفهوم انسان و تركيب واژه جوانمردي صفتي براي يك انسان نيك است و با سن و جنس ارتباطي ندارد .

ايشان در ادامه ضمن ارائه توضيحاتي پيرامون علم مديريت در گذار تاريخ و فرآيند شكل گيري مكاتب مختلف فلسفي و چگونگي مطرح شدن بحث جوانمردي در ادبيات علمي مديريت به جمله مشهور دكارت پدر انديشه نوين فلسفي در جهان اشاره كرد و اظهار داشت : يكي از نكته هايي كه بعدها در علم مديريت بشدت مورد استفاده قرار گرفت جمله مشهور اين فيلسوف فرانسوي بود ، "فكر مي كنم پس هستم" يا "تجزيه كن تا بتواني حلش كني"  و اين آغاز تفكر تحليلي در جهان غرب بود و ما در اين مقطع از جريان انديشه در جهان فاصله پيدا كرديم.

دكتر خاكي در بخش ديگري از سخنان خود در باره ديدگاه هاي كانت گفت : كانت آغازگر عصر روشنگري است و انديشه هاي او زير بناي اخلاق حرفه اي در مديريت است . جمله مشهور او "جرأت انديشيدن داشته باش " يا "در انديشيدن دلير باش" به تعبيري انسان را دعوت كرد تا بدون كمك از آموزه هاي وحياني به عقل خود تكيه كند.

دكتر خاكي همچنين ضمن ارائه توضيحاتي در خصوص فلسفه پراگماتيسمي يا فلسفه اصالت عمل كه علم مديريت مولود اين فلسفه است و توسط ويليام جيمز در امريكا پايه گذاري شده است افزود : در سال 1911 ميلادي در امريكا ، مديريت بعنوان يك علم به مجموعه دانش بشري اضافه شد و براي اولين بار يك مهندس مكانيك به نام تيلور درحوزه مديريت ، تحقيقاتي علمي انجام داد و اصول مديريت را مطرح نمود. منتهي تيلور به عنوان بنيانگذار علم مديريت ، به اخلاق ، فرهنگ و رفتار در علم مديريت اعتقادي نداشت . او نگاهي كاملاً مكانيكي به انسان داشت و معتقد بود سازمان يك ماشين است و بهترين كارمند يك ماشين واره است.

وي افزود : در سال 1960 در جهان غرب ، انديشه پست مدرنيسم با ظهور هيپي ها در امريكا اعلام شد و سپس در سال 1970 مديريت اقتضايي (contingency) مطرح گرديد كه اعتقاد داشتند بايد در مديريت به فرهنگ و بحث اخلاق بعنوان يكي از اجزاي آن توجه نمود و آنچه كه امروز بعنوان توجه علم مديريت به بحث اخلاق است ، اخلاق مورد توجه اديان نيست بلكه اين اخلاق نقش كاتاليزوري دارد كه رابطه بين مشتريان ، ارباب رجوع و سازمان را مبتني بر يك اعتماد متقابل نمايد تا به تحقق اهداف بيانجامد . بنابراين اخلاق در علم مديريت ابزاري براي موفقيت است و اگر مديريت را بعنوان يك علم تلقي كنيم يك رسالت بيشتر ندارد و آن اينست كه چگونه تحول ايجاد نماييم تا موثر واقع شود كه روابط عمومي ها بايد در اين حوزه فعاليت نمايند. به عبارت ديگر در سازمانها روابط عمومي مي بايست بصورت مستمر روند تحولات متغيرهاي برون سازماني (شركتهاي طرف قرارداد ، روند بازار ، مقررات و دستورالعمل ها ، رقبا و ...) و همچنين تحولات درون سازماني (كارمندان ، سيستم ها ، استراتژي ها ، ارزشها و ...) را تجزيه و تحليل و نتيجه را جهت برنامه ريزي و تصميم گيري به مديران ارشد گزارش دهد و در اينجا موضوع احتمال بروز شرايط بحراني و بحث اخلاق مطرح مي گردد كه در اين شرايط روابط عمومي ها بايد هشيار باشند و به موقع آلارمها و زنگ خطر را به صدا درآورند .

دكتر خاكي در ادامه اظهار داشت : زماني كه ارزش ها ، اهداف و مقبوليت به خطر بيفتد موضوع اخلاق و نظريه O.B.C يا رفتار شهروندي سازماني مطرح مي شود. در نظريه O.B.C يا "رفتار شهروندي سازماني" كه توسط باتمان و ارگان مطرح شده است ، رفتار شهروندي آن دسته از رفتارهايي است كه در شرح شغل كاركنان نيامده و نمي توانيم كاركنان را به خاطر انجام ندادن آنها مجازات كنيم و اين موضوع  فراتر از تكليف رسمي است . حال ببينيم جوانمردي در علم مديريت چگونه معنا شده است ؟ در علم مديريت جوانمردي به معناي شكيبايي در موقعيت هاي نامطلوب و نامساعد ، بدون اعتراض و نارضايتي و گلايه است.

وي همچنين در خصوص وظايف روابط عمومي ها به آيين نامه سال 1965 آتن در حوزه اخلاق اشاره نمود و ضمن برشمردن 9 وظيفه مندرج در آن آيين نامه ( فراهم آوردن الگو و كانالهاي ارتباطي از طريق ترويج آزادانه اطلاعات ، فراهم ساختن شرايط اخلاقي و فرهنگي براي به كمال رسيدن انسانها ، توجه به ارزش انسان و حمايت از آن ، نظارت دائمي بر خود به نحو احسن و به منظور جلب اعتماد آنها ، به انجام رساندن وظايف با صداقت و ...) گفت : اين وظايف براي روابط عمومي ها در نظر گرفته شده است و محتواي اخلاقي دارد . به عبارت ديگر روابط عمومي ها ، نگهبانان نظام اخلاقي سازمانها در جامعه هستند.

سخنران انجمن در ادامه به تعريف رفتارهاي جوانمردانه در دو بعد درون سازماني و برون سازماني و همچنين شاخص هاي آن پرداخت و در پايان با عنايت به رفتار جوانمردي در تاريخ و متون كهن ايران ، بر بازگشت جامعه ايراني فارغ از اعتقادات ايدئولوژيك به اصول جوانمردي كه مايه افتخار هر ايراني است ، تأكيد كرد .