یکصد و شصت و جهارمین گردهمایی ماهانه انجمن

چهارشنبه 4 دی 1392
یکصد و شصت و جهارمین گردهمایی ماهانه انجمن

 مجمع عمومی عادی (نوبت دوم)انجمن روابط عمومی ایران 

براساس ماده 9و23 اساسنامه مجمع عمومی عادی انجمن روابط عمومی ایران (نوبت دوم)در روز چهارشنبه مورخ 1392/10/4ساعت 16جهت انتخاب هیات مدیره وبازرس در فرهنگسرای شفق در خیابان سید جمال الدین اسد آبادی برگزار شد.

 دستور جلسه

1-گزارش هیات مدیره

2-گزارش بازرس

3- گزارش خزانه دار

 4-انتخاب هیات مدیره

5-انتخاب بازرس

گزارش خزانه دار و گزارش بازرس پس از ارایه به تصویب مجمع رسید

اعضا انتخاب شده هیات مدیره به ترتیب کسب آرا  در دوره هشتم عبارتند از

1-     جواد قاسمی

2-     غلامرضا کاضم دینان

3-     امیر عباس تقی پور

4-     مطهری نژاد

5-     امیر لعلی

6-     منصورساعی

7-     ابوالقاسم حکیمیان

و اعضا علی البدل به ترتیب

1- سعید شهبازی

2- ناصر بزرگمهر

3- صدیق پور

همچنین در آرا کسب شده برای انتخاب بازرس

محمد رضا حقیقی بعنوان بازرس اصلی و خانم ناهیدالسادات حسینی بعنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند