یکصدو نودو ششمین نشست علمی تخصصی انجمن روابط عمومی ایران

چهارشنبه 3 آذر 1395
یکصدو نودو ششمین نشست علمی تخصصی انجمن روابط عمومی ایران


 یکصدو نودو ششمین نشست انجمن روابط عمومی ایران برگزار شد

 

یکصد و نود و ششمین نشست انجمن روابط عمومی ایران  روز سه شنبه ۲ آذرماه ۹۵ در سالن اجتماعات پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار انجمن روابط عمومی ایران، این نشست با هدف برگزاری مجمع سالانه دوره نهم انتخاب هیئت مدیره و بازرس انجمن روابط عمومی ایران تشکیل شد. در ابتدا رئیس انجمن روابط عمومی ایران ضمن خیر مقدم به شرکت کنندگان در نشست، با اشاره به عملکرد یک ماه گذشته انجمن گفت: جامعه ارتباطی با انگیزه و پویاست و برای  دستیابی به اهداف خود از هیچ تلاشی فرو گذار نمی باشد. در این راستا، اگرما به عنوان پل ارتباطی مناسب رفتار نکنیم یقین جامعه به انحراف کشیده شده و به توسعه پایدار نخواهد رسید. نا آگاهی، نا توانی در یک جامعه ارتباطی جایگاهی ندارد.

 

سید غلامرضا کاظمی دینان افزود: روابط عمومی ها به مثابه پزشک، روح و فکر افراد در جامعه عمل می کنند. یک روابط عمومی کارآمد، ویژگی های حرفه ای را در خود تقویت می کند تا الگویی مناسب برای جامعه و سازمان باشد. انجمن روابط عمومی ایران یک برند است و با همت تک تک اعضای آن که دارای ویژگی های ارتباطی مناسب در خود را بوجود آورد ه اند، شکل گرفته است. پایه گذاران این نهاد، از بهترین های روابط عمومی بودند که امروز آن را به دست من و شما امانت سپرده اند، حال از خود سوال می کنیم که تا به امروز توانسته ایم آبروی این نهاد را حفظ کنیم؟!
 انجمن روابط عمومی ایران نیاز به افراد عاشق و شایسته دارد تا جایگاه شایسته ای برای آن  در جامعه رقم زند.

 

هنر و روابط عمومی

محسن کوهستانی نژاد استاد برجسته هنرموسیقی و ارتباطات، رهبر ارکستر سنفونی، پیانیست، مدرس دانشگاه اصول و فنون مذاکره، روابط عمومی و خلاقیت سخنان خود را با شعری از فردوسی بیان کرد و گفت:

هر چه گویم عشق را شرح و بیان           چون به عشق آیم خجل گردم از آن

روابط عمومی مانند دیگر تشکلات اجتماعی در حل تغییر و تحول است. در  یک سیستم شاهد نقاط ضعف و قوت هستیم که می توان با تاثیر پذیری از تغییر و تحولات، نقاط ضعف را به نقاط قوت ارتقاء داد.
 انسان موجودی است که نظم طبیعت را برهم می زند اما در این بی نظمی ها خلاق می شود و مسیر تازه ای  برای پیشرفت خود پیدا می کند.
 تلفیق هنر در روابط عمومی موجب جذابیت این حرفه می شود.
هنر می تواند به عنوان یکی از گرانبهاترین ابزارها در خدمت روابط عمومی ها قرار گیرد.
انسان از ابتدای خلقت خود بدنبال برقراری ارتباط با همنوعان خود بوده است و هنر به عنوان چشم انداز مثبتی در ارتباطات نقش ایفا کرده است. ایده ها و سبک ها از طریق ارتباطات به هم نزدیک می شود.

در پایان وی افزود: هنر موجب ارتقای سطح کیفیت روابط عمومی و ارتباطات می باشد. توانمندی های هنری افراد می توانند به پیشبرد اهداف روابط عمومی ها کمک نمایند. افراد با خصوصیات فردی خود وارد یک کار تیمی می شوند و هدفی را دنبال می کنند. یکی از ملزومات کار ایجاد جذابیت در آن کار است.
هنر در روابط عمومی موجب جذابیت این حرفه می شود.
هنر جلوه گر روابط عمومی ها است و به نقش و جایگاه روابط عمومی را در جامعه زیبایی می بخشد.
 تکنولوژی برای همگان قابل فهم نیست اما زمانی که هنر چاشنی تکنولوژی می شود، قابل فهم می شود.