یکصدوسی و ششمین جلسه انجمن روابط عمومی ایران

دوشنبه 4 بهمن 1389
یکصدوسی و ششمین جلسه انجمن روابط عمومی ایران

در یکصد و سی و ششمین جلسه انجمن روابط عمومی ایران: ویژگی‌های " مدیریت نوین ارتباطات و توسعه سازمانی" تشریح شد
" مدیریت نوین ارتباطات و توسعه سازمانی"
موضوع سخنرانی دکتر محسن قدمی در یکصد و سی و ششمین جلسه گردهمایی علمی- تخصصی انجمن روابط عمومی ایران بود.
 وی در این نشست با معرفی جنبه های سخت، نرم و مغزافزاری مدیریت سرمایه های انسانی به تشریح مبانی مدیریت ارتباط سازمانی، انواع ارتباطات، هنر خوب گوش دادن، مسیر ارتباطات و حقایقی در مورد مبحث ارتباطات و رفتار سازمانی پرداخت.
 دکتر قدمی در تشریح جنبه های سخت مدیریت سرمایه های انسانی گفت: جنبه سخت بر وجوه کمی،‌ محاسباتی و تجاری به شیوه ای عقلایی همانند سایر عوامل اقتصادی تاکید می کند. جنبه سخت ‌ با فلسفه مبتنی بر کسب و کار سازگار است که تاکید می کند کارکنان را باید جوری مدیریت کرد تا بتوان از آنها ارزش افزوده حاصل نمود و بنابراین بتوان برای شرکت مزیت رقابتی خلق کرد. فلسفه مبتنی بر کسب و کار، کارکنان را سرمایه های انسانی می داند که می توان با سرمایه گذاری روی آنها ( آموزش و توسعه آنها)،‌ سود به دست آورد.
 نظریه پردازان این مکتب به صراحت،‌ کارکنان را یک منبع کلیدی می دانند که باید به خوبی از آنها بهره داری کرد. وی ادامه داد: جنبه نرم مدیریت سرمایه های انسانی از مفاهیمی چون مکتب روابط انسانی،‌ تاکید بر ارتباطات، ‌انگیزش و رهبری، ریشه و نشات گرفته است. در این جنبه با کارکنان مثل دارایی های با ارزش رفتار شده، و تعهد، سازگاری و مهارت‌های آن‌ها را موجب و منبع مزیت رقابتی شرکت دانسته و به آنان به دیده منبع و نه هدف می نگرند. این نگرش به جلب تعهد کارکنان از طریق مشارکت دادن آنها،‌ ایجاد ارتباطات و دیگر روش های مناسب تاکید می‌کند.
 همچنین در این جنبه بر نقش کلیدی فرهنگ سازمانی تأکید می شود. این استاد دانشگاه جنبه های مغز افزاری مدیریت سرمایه های انسانی با تأکید بر این که در این جنبه انسان مهمتر از سازمان و تولید است و منشا ایجاد سازمان‌های یاددهنده و یادگیرنده است افزود: از طرفی تلفیق جنبه های سخت و نرم تحت عناوین انسان معنوی و انسان مجازی در سازمان‌های نوین از نتایج جنبه نوین است که پس از سال 2000 مطرح شده است.
 وی ادامه داد: در این دیدگاه اساس ارتباط بر یادگیری متقابل، فراگیر و دوسویه بوده و تمامی فعالیت های انسانی و سازمانی باید از طریق پیوستگی روابط انسانی و روابط سازمانی موجب ایجاد یکپارچگی و تلفیق بهینه اهداف فردی و سازمانی شود. دکتر قدمی، نقش مدیریت ارتباطات در سازمان را بسیار مهم دانست و با بیان اینکه کنترل، ایجاد انگیزه، ابرازاحساسات و تبادل اطلاعات چهار نقش عمده ارتباطات در سازمان و گروه است. وی با تشریح مسیرهای ارتباطی به ذکر نمونه‌هایی از مسایل کاربردی پرداخت و گفت: در ارتباطات بسیاری مسائل از آن جهت به وجود می آیند که سوء تفاهم و بدفهمی وجود دارد.
 اگر همه مدیران می توانستند در فرایند ارتباطات از شبکه ارتباطات یکپارچه استفاده کنند احتمالاً مشکلات کمتری به وجود می آمد. دکتر قدمی زبان ساده ارتباطات را عامل مؤثری برای برقرای ارتباط موفق دانست و بیان کرد: از آنجا که زبان می تواند به صورت مانع بزرگی بر سر راه ارتباطات درآید مدیر باید ساختار پیام را به گونه ای در آورد که روشن و قابل درک بوده و کلمات به دقت انتخاب شوند.
 او افزود: مدیر باید پیام خود را به زبان ساده بدهد و دقت کند که مخاطب وی کیست و زبان پیام درخور فهم او باشد. دکتر قدمی خوب گوش دادن را یک هنر دانست و افزود: وقتی که یک نفر خوب حرف می زند همه ما می شنویم ولی به ندرت به او گوش می دهیم. گوش دادن یعنی به صورت فعال به دنبال معنی و مقصود گشتن در حالی که شنیدن یک اقدام غیر فعال است.
 سخنران یکصدوسی و ششمین جلسه انجمن روابط عمومی ایران در ادامه حقایقی را در مورد مبحث ارتباطات و رفتار سازمانی بیان کرد.

 در این نشست جواد قاسمی رئیس، خسرو رفیعی نایب رئیس، میرزابابا مطهری‌نژاد رئیس کمیته انتشارات و ابوالقاسم حکیمیان رئیس کمیته آموزش انجمن به تشریح مصوبات اخیر هیئت‌مدیره و برنامه‌های آتی پرداختند.
 برگزاری جلسات علـمی، تخصصی ماهانه انجمن روابط عمومی ایران ازاردیبهشت 75 از مهمترین برنامه های انجمن بوده است که همچنان ادامه دارد.حضور در این جلسه علمی رایگان است.
 دبیرخانه انجمن روابط‌ عمومی ایران

 

2006 - 2012 by Public