یکصدو بیستمین گردهمایی انجمن روابط عمومی ایران

چهارشنبه 6 خرداد 1388
یکصدو بیستمین گردهمایی انجمن روابط عمومی ایران

چکیده مطالب مربوط به سخنرانی آقای قاسمی با موضوع نگرشی بر فرایندهای مدیریت روابط عمومی

ساز و کار "ارتباطات اجتماعی" یا "روابط عمومی" درشرایط امروز جامعه می‌کوشد تا با شناسایی، گردآوری و اولویت ‌بندی اطلاعات واقعی پیرامون راهبردها، اهداف، سیاست‌ها، ماموریت‌ها، برنامه‌ها، چالش‌ها و دست ‌آوردها و انتقال مستمر آن به طیف متنوع مخاطبان و نیز دریافت و انعکاس نظریات و واکنش‌های آنان، به مدیران و دست‌اندرکاران عرصه های کار و سازندگی ، فضایی از حسن تفاهم، همدلی، همیاری و همکاری متقابل را سامان ببخشد.

"روابط عمومی" می‌کوشد از تمامی ابزارهای ارتباطی ـ رسانه‌ای برای بهبود شناخت مخاطبان نسبت به ماموریت‌ها، توان‌ها و قابلیت‌ها بهره بگیرد و زمینه‌های لازم را برای تقویت، تغییر یا اصلاح ذهنیت‌ها، داوری‌ها و باور‌ها در میان مخاطبان خود ( اعم از درون سازمان، درون کشور و برون مرزها) هم‌سو با واقعیات فراهم آورد.

"روابط عمومی" در این راه، با التزام به هنجارها و ارزش‌های بلند اخلاقی و انسانی در تعاملات اجتماعی با مخاطبان خود، می‌کوشد تا:

  • به جای تبلیغ یک ‌سویه و اغراق‌آمیز، همواره صادق و واقع‌گرا باشد.

  • برای رسانه‌های جمعی و نهادهای مدنی و اجتماعی و همه‌ی صاحب‌نظران، حق پرسشگری و پاسخ‌گیری به موقع قایل شود.

  • از شیوه‌های متنوع ارتباطی و کارآمدترین متخصصان در طراحی و تنظیم پیام‌ها و ساماندهی تعاملات با مخاطبان بهره‌گیری کند.

  • بر کیفیت اقناع منطقی مخاطبان، به جای کمی‌گرایی در انتشار اطلاعات پای بفشارد.

  • به اصل سنجش علمی و مستمر بازخورد فعالیت‌های ارتباطی خود پایبند بماند.

  • بر تحکیم پیوند متقابل میان مدیران و کارکنان، به عنوان سرمایه‌های اندیشمند و بی‌بدیل در مسیر تحقق اهداف شرکت، همت گمارد.

دراین فرآیند ها شناخت و آگاهی مدیران و کارشناسان حوزه های ارتباطات و روابط عمومی نسبت به دانش روز و بهره گیری ازنظریه های دانشمندان علوم ارتباطات اجتماعی بستر ساز توسعه موزون روابط عمومی های کشور خواهد بود.