یکصد و بیست و ششمین جلسه انجمن

چهارشنبه 2 دی 1388
یکصد و بیست و ششمین جلسه انجمن

یکصد و بیست و ششمین جلسه گردهمایی علمی - تخصصی انجمن روابط عمومی ایران در تاریخ چهارشنبه 2 دی ماه با همکاری دانشکده علوم و ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی برگزار  شد.

   در ابتدا آقای غلامرضا کاظمی دینان ریاست انجمن روابط عمومی ایران ، گزارش فعالیتها و اخبار جدید انجمن روابط عمومی ایران را ارایه دادند 

 

 سخنران یکصد و بیست و ششمین  گردهمایی آقای دکتر اسماعیل قدیمی، استاد دانشگاه بود و پیرامون

 "آسیب شناسی روابط عمومی در ایران" سخنرانی کردند.

آقای دکتر اسماعیل قدیمی درارتباط با رساله دکترای ارتباطات خود، مدلهای تحقیق و فرآیند های آسیب زا  توضیحاتی ارایه نمودند.

عنوان رساله ایشان "آسیب شناسی روابط عمومی در ایران" با رویکردی به ساختار کارکرد مطلوب می باشد.

 -         روابط عمومی چیست؟

 -         سطوح آسیب دیدگی

 -         فقدان تحول بنیادین

  در پایان دکتر قدیمی پیشنهادها و روشهای گذر از چالشهای روابط عمومی و نهایتا ایجاد "دانشگاه توسعه" که با ایجاد همه رشته های مرتبط با مقولات مهم اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ، بیشتر با رویکردی آسیب شناسانه ، زمینه های تیوریک در راستای تدوین استراتژی ها ، سیاست ها ، تجدید ساختارها و تنظیم برنامه عمل جامعه توسعه ایران ، فراهم کند.

 در پایان  به رسم یاد بود لوح تقدیر به آقای دکتر قدیمی تقدیم گردید.  

 

2006