ششمین نشست

چهارشنبه 1 آبان 1387
ششمین نشست

یکصدو پانزدهمین گردهمایی انجمن روابط عمومی ایران،

با گزارش آقای مطهری نژاد نایب رییس انجمن

و گزارش آقای پارسا مسول کمیته دانشجویی انجمن آغاز شد.

 سخنران این جلسه آقای دکتر عباس زادگان مدیر عامل بیمه نوین مطالب سودمندی  پیرامون

 " تجربه موجود در ارتباطات موثر"   ایراد فرمودند.

در این مراسم از  آقای دکتر  عباس زاده پیشکسوت و استاد روابط عمومی در ایران که ماه گذشته به درجه بازنشتگی نایل شدند ، قدردانی و تجلیل به عمل آمد.

ایشان نیز سخنرانی کوتاه و پر احساسی در باره بازنشستگی زود هنگام خود  فرمودند.

 Monday, April 22, 2013

در پایان مراسم لوح و هدیه به  رسم یاد بود تقدیم ایشان شد.

 این مراسم روز چهارشنبه اول آبان 87  از ساعت 17 تا 19 بطول انجامید.