دهمین نشست (گردهمایی 119)

چهارشنبه 14 اسفند 1387
دهمین نشست (گردهمایی 119)

گردهمایی انجمن روابط عمومی ایران، برای انتخاب بازرس قانونی در تاریخ 14 اسفند 87، در سالن همایش های سازمان مدیریت منابع آب وزارت نیرو برگزار شد.

 

 

دستور جلسه اسفند ماه:

1- گزارش هیئت مدیره انجمن

2- گزارش خزانه دار انجمن و تصویب صورتهای مالی

3- گزارش بازرس انجمن

4- انتخاب بازرس انجمن

آقای کاظمی دینان، ریاست محترم انجمن، گزارش پایان سال 87 را به اعضا ارائه دادند.

خزانه دار انجمن، آقای حکیمیان، گزارش مالی سال 87 را قرائت نموده که به تصویب و تائید اعضا رسید.

هیئت رئیسه انتخابات آقایان صدیق پور، کاظمی دینان، مطهری نژاد، دکتر افخمی و نماینده وزارت کشور آقای رضا چقایی بر این انتخابات نظارت داشتند.

ناهید السادات حسینی

در این انتخابات، خانم ناهید السادات حسینی به عنوان بازرس اصلی و خانم فیروزه عسکری به عنوان بازرس علی البدل برای سال 88 انتخاب شدند.

فیروزه عسکری