نشست دهم

چهارشنبه 8 اسفند 1386
نشست دهم
موضوع نشست اسفندماه انجمن روابط عمومی ایران به "نقش روابط عمومی ها در خوشنامی سازمانها" اختصاص داشت.

این موضوع روز هشتم اسفند در تالار حرکت، واقع در، میدان گلها، خیابان شهید گمنام، ابتدای بزرگراه کردستان، از سوی آقای دکتر پرویز درگی، بررسی شد.

آقای "درگی" توضیح بیشتر در این خصوص که، روابط عمومی ها چگونه می توانند سازمان های خود را به بهترین نحو معرفی کنند؛ سازمانهایی که به نیکی وخوشنامی از آن ها در سطح اجتماع یاد شود، پرداخت.

دکتردرگی در حال حاضر استاد دانشگاه، صاحب امتیاز و مدیر مسوول فصلنامه توسعه مهندسی بازار و نویسنده کتابهای مختلف در حوزه مدیریت و بازاریابی است.