نشست دوم

چهارشنبه 3 خرداد 1385
نشست دوم


خلاصه مطالب : 
          - روش تنظیم وظایف و مسئولیت های کارکنان
          - روش ارزشیابی عملکرد کارکنان
          - شیوه های فائق آمدن بر پایین بودن بهره وری کارکنان
         - روشهای هدایت کارکنان و ایجاد انگیزه در آنان
         - ارائه گزارش راجع به اولین همایش ملی مدیریت رهبری سازمانی