نشست چهارم

چهارشنبه 4 مرداد 1385
نشست چهارم

((شرکت در نشستهای علمی، تخصصی انجمن روابط عمومی ایران برای همه علاقمندان آزاد و رایگان است و برای اعضای محترم انجمن، گواهی شرکت در نشست ها صادر خواهد شد.)