نشست ششم

چهارشنبه 1 آذر 1385
نشست ششم

مطالب بسیار سودمندی در ارتباط با فنون مذاکره، مذاکره علمی، شگردهای موفقیت در مذاکرات و برخی تجارب بین المللی بازگو نمودند