نشست هشتم

چهارشنبه 4 بهمن 1385
نشست هشتم

این گردهمایی روز چهارشنبه  4/11/85  در فرهنگسرای ورشو، ابتدا با ارائه گزارش فعالیتهای انجام شده انجمن توسط آقای قاسمی مدیریت انجمن روابط عمومی ایران برگزار شد و سپس آقای مهندس محمدرضا باقری، مطالب سودمندی در ارتباط با "مدیریت افکار عمومی" سخنرانی فرمودند.