نشست نهم

چهارشنبه 2 اسفند 1385
نشست نهم

نهمین و آخریننهمین و آخرین جلسه علمی، تخصصی  انجمن روابط عمومی ایران در سال 1385 با همکاری شهرداری تهران در روز چهارشنبه دوم اسفندماه 85 از ساعت 16/30 لغایت 19 در محل فرهنگسرای ورشو واقع در خیابان استاد نجات الهی بین کریمخان و طالقانی جنب خیابان ورشو برگزار شد.

در این نشست جناب آقای دکتر سید محمد عباس زادگان مدیر عامل بیمه نوین و استاد دانشگاه شهید بهشتی پیرامون روابط عمومی، مدیران و کارآفرینی سخنرانی نمودند. ICT  و رئیس شورای علمی

 ضمناً پس از سخنرانی مراسم  انتخابات انجمن برای انتخاب بازرس انجام شده و  جناب آقای عبدالحسین پارسا بعنوان بازرس اصلی انجمن و آقای چگینی بعنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

طالقانی جنب خیابان ورشو برگزار شد.

در این نشست جناب آقای دکتر سید محمد عباس زادگان مدیر عامل بیمه نوین و استاد دانشگاه شهید بهشتی پیرامون روابط عمومی، مدیران و کارآفرینی سخنرانی نمودند. ICT  و رئیس شورای علمی

 ضمناً پس از سخنرانی مراسم  انتخابات انجمن برای انتخاب بازرس انجام شده و  جناب آقای عبدالحسین پارسا بعنوان بازرس اصلی انجمن و آقای چگینی بعنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.