یکصد و چهل و ششمین جلسه انجمن

یکصد و چهل و ششمین جلسه انجمن

سخنران :دکتر رحمان سعیدی

موضوع : آینده نگری در روابط عمومی الکترونیک و پژوهش محور

زمان :1391/02/20

مکان :سالن همایش های شهید مطهری دانشگاه علوم ارتباطات


یکصد و چهل وهفتمین جلسه انجمن

یکصد و چهل وهفتمین جلسه انجمن

سخنران :مهندس علی اشرف افخمی و پروفسور کمالی پور

موضوع :استراتژی، تمایز : یک ضرورت

زمان :1391/03/03

مکان :سالن همایش های پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی


یکصد و چهل و هشتمین جلسه ی انجمن

یکصد و چهل و هشتمین جلسه ی انجمن

سخنران :دکتر امیر سپنجی

موضوع :مخاطب شناسی در حوزه ارتباطات و روابط عمومی

زمان :1391/04/07

مکان :سالن همایش های پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی


یکصد و چهل و نهمین جلسه

یکصد و چهل و نهمین جلسه

سخنران :دکتر مسعود علوی

موضوع :چالش های روابط عمومی

زمان :1391/05/04

مکان :سالن همایش های پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی


یکصد و پنجاهمین جلسه

یکصد و پنجاهمین جلسه

سخنران :مجید دوخته چی زاده

موضوع : کمپین تلفیقی روابط عمومی و تبلیغات

زمان :1391/06/15

مکان :سالن همایش های پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی


یکصد و پنجاه و یکمین جلسه

یکصد و پنجاه و یکمین جلسه

سخنران :دکتر کلانتری

موضوع :نقش روابط عمومی در توسعه و بهره وری

زمان :1391/07/05

مکان :سالن همایش های شهید عباس پور


یکصدو پنجاه و دومین جلسه

یکصدو پنجاه و دومین جلسه

سخنران :دکتر شهناز هاشمی

موضوع :سواد رسانه ای

زمان :1391/08/03

مکان : سالن همایش های شهید عباس پور


یکصد و پنجاه سومین جلسه

یکصد و پنجاه سومین جلسه

سخنران :دکتر حسین افخمی

موضوع :نقش روابط عمومی در انتخابات

زمان :1391/09/01

مکان :سالن همایش های شهید عباس پور


یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه

یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه

سخنران :حمید رضا بتو

موضوع :توسعه گردشگری

زمان :1391/10/06

مکان :سالن همایش های شهید عباس پور


یکصد و پنجاه و پنجمین جلسه انجمن

یکصد و پنجاه و پنجمین جلسه انجمن

سخنران :اعضای هیات مدیره

موضوع :برگزاری مجمع عمومی و فوق العاده انجمن روابط عمومی

زمان :1391/11/04

مکان :سالن همایش های شهید عباس پور


یکصد و پنجاه و ششمین جلسه انجمن

یکصد و پنجاه و ششمین جلسه انجمن

سخنران : پدرام پاک آیین

موضوع :رهیافت های تعامل رسانه ها و روابط عمومی ها

زمان :1391/12/02

مکان : سالن همایش های شهید عباس پور