یکصدو هشتادو نهمین نشست علمی تخصصی انجمن

یکصدو هشتادو نهمین نشست علمی تخصصی انجمن

سخنران :میرزا بابا مطهری نژاد

موضوع :تفکر استراتژیک، روابط عمومی و بازی مارش ملو

زمان :1395/02/07

مکان :سالن اجتماعات پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی


یکصد و نودمین نشست علمی تخصصی انجمن

یکصد و نودمین نشست علمی تخصصی انجمن

سخنران :دکتر پروانه پیشنمازی

موضوع : اهمیت اطلاع رسانی در فرایند مدیریت بحران زلزله

زمان :1395/03/05

مکان :مدیریت منابع آب


یکصد و نود و یکمین جلسه تخصصی انجمن

یکصد و نود و یکمین جلسه تخصصی انجمن

سخنران :دکتر سید مهام الدین طباطبایی

موضوع :روابط عمومی و کارکردهای نوین تبلیغات با تاکید بر N

زمان :1395/04/02

مکان :سالن اجتماعات پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی


یکصدو نودو دومین جلسه تخصصی انجمن

یکصدو نودو دومین جلسه تخصصی انجمن

سخنران :دکتر کمال خرازی

موضوع :ارتباطات و کارکردهای شناختی مغز

زمان :1395/05/05

مکان :سالن اجتماعات پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی


یکصد و نودو سومین نشست علمی تخصصی انجمن روابط عمومی

یکصد و نودو سومین نشست علمی تخصصی انجمن روابط عمومی

سخنران :تایماز سید مصطفایی

موضوع :مسئولیت اجتماعی، DNA جدید روابط عمومی

زمان :1395/06/04

مکان :سالن اجتماعات پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی


یکصدو نودو چهارمین نشست علمی تخصصی انجمن روابط عمومی

یکصدو نودو چهارمین نشست علمی تخصصی انجمن روابط عمومی

سخنران :سید غلامرضا کاظمی دینان

موضوع :مثبت اندیشی و زیبانگری در روابط عمومی

زمان :1395/07/07

مکان :سالن اجتماعات پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی


یکصدو نودو پنجمین نشست علمی تخصصی انجمن روابط عمومی ایران

یکصدو نودو پنجمین نشست علمی تخصصی انجمن روابط عمومی ایران

سخنران :دکتر علی گرانمایه پور

موضوع :روابط عمومی و موج های خبری ( نقاط قوت، نقاط ضعف )

زمان :1395/08/07

مکان :سالن اجتماعات پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی،


یکصدو نودو ششمین نشست علمی تخصصی انجمن روابط عمومی ایران

یکصدو نودو ششمین نشست علمی تخصصی انجمن روابط عمومی ایران

سخنران :محسن کوهستانی نژاد

موضوع :کاربرد هنر در روابط عمومی

زمان :1395/09/03

مکان :سالن اجتماعات پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی،


یکصدو نود و هفتمین نشست علمی تخصصی انجمن روابط عمومی ایران

یکصدو نود و هفتمین نشست علمی تخصصی انجمن روابط عمومی ایران

سخنران : دکتر اکبر نصرالهی

موضوع :" آسیب شناسی تعامل روابط عمومی ها و رسانه ها " و ا

زمان :1395/11/06

مکان :http://s1.picofile.com/file/8283773834/1_8_.jpg


یکصد و نود و هشتمین نشست علمی تخصصی انجمن روابط عمومی ایران برگزار شد

یکصد و نود و هشتمین نشست علمی تخصصی انجمن روابط عمومی ایران برگزار شد

سخنران :افسانه مظفری

موضوع :نقش روابط عمومی ها در تقویت زنجیره های تولید

زمان :1395/12/02

مکان :سالن اجتماعات پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی،