یکصد و نوزدهمین گردهمایی انجمن روابط عمومی

یکصد و نوزدهمین گردهمایی انجمن روابط عمومی

سخنران : دکتر اعرابی

موضوع :استراتژیهای روابط عمومی

زمان :1388/02/29

مکان :تالار حرکت


یکصدو بیستمین گردهمایی انجمن روابط عمومی ایران

یکصدو بیستمین گردهمایی انجمن روابط عمومی ایران

سخنران :جواد قاسمی

موضوع : نگرشی بر چالشهای مدیریت روابط عمومی

زمان :1388/03/06

مکان :خیابان جلال آل احمد – ابتدای بزرگراه کردستان تالار حرکت


یکصد و بیست و یکمین گردهمایی انجمن روابط عمومی ایران

یکصد و بیست و یکمین گردهمایی انجمن روابط عمومی ایران

سخنران :حسن خسروی

موضوع :سازمان و نحوه تعامل با رسانه ها

زمان :1388/05/07

مکان :حسن خسروی


جلسه گردهمایی انجمن و سخنرانی آقای دکتر ساروخانی

جلسه گردهمایی انجمن و سخنرانی آقای دکتر ساروخانی

سخنران :دکتر ساروخانی

موضوع :اعتماد اجتماعی و روابط عمومی

زمان :1388/06/04

مکان :سالن آمفی تئاتر ساختمان مرکزی میراث فرهنگی


یکصد و بیست و سومین نشست انجمن

یکصد و بیست و سومین نشست انجمن

سخنران : دکتر عباس زادگان

موضوع : زیست عاشقانه در سازمان

زمان :1388/07/01

مکان :سالن آمفی تئاتر سازمان میراث فرهنگی


 یکصد و بیست و چهارمین گردهمایی انجمن روابط عمومی ایران

یکصد و بیست و چهارمین گردهمایی انجمن روابط عمومی ایران

سخنران :دکتر محسن امینی

موضوع :مدیریت در روابط عمومی

زمان :1388/08/06

مکان : شرکت لیزینگ پاسارگاد


یکصد و بیست و پنجمین گردهمایی انجمن روابط عمومی ایران

یکصد و بیست و پنجمین گردهمایی انجمن روابط عمومی ایران

سخنران :دکتر افخمی ودکتر قرنفلی

موضوع : روابط عمومی و رسانه های اجتماعی ،ضرورت تعمیم اهدا

زمان :1388/09/04

مکان :دانشگاه علامه طباطبایی


یکصد و بیست و ششمین جلسه انجمن

یکصد و بیست و ششمین جلسه انجمن

سخنران :آقای دکتر قدیمی

موضوع : آسیب شناسی روابط عمومی در ایران

زمان :1388/10/02

مکان :سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی


یکصد و بیست و هفتمین گردهمایی

یکصد و بیست و هفتمین گردهمایی

سخنران :دکتر ابراهیم جعفری

موضوع : ارتباطات مشارکتی مبنای روابط عمومی در جامعه شهری

زمان :1388/11/07

مکان :شرکت لیزینگ پاسارگاد


یکصد و بیست و هشتمین گردهمایی و انتخاب بازرس

یکصد و بیست و هشتمین گردهمایی و انتخاب بازرس

سخنران :دکتر هادی خانیکی

موضوع :داشته ها و نداشته های روابط عمومی

زمان :1388/12/05

مکان :هتل کوثر