دکتر سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، با اعضای هیات مدیره انجمن روابط عمومی ایران دیدار و گفتگو کرد.

دکتر سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، با اعضای هیات مدیره انجمن روابط عمومی ایران دیدار و گفتگو کرد.

دکتر سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، با اعضای هیات مدیره انجمن روابط عمومی ایران دیدار و گفتگو کرد.

چهارشنبه 5 آبان 1400

با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی، فرشاد فتوت سرپرست مرکز روابط عمومی وزارت اقتصاد شد.

با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی، فرشاد فتوت سرپرست مرکز روابط عمومی وزارت اقتصاد شد.

با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی، فرشاد فتوت سرپرست مرکز روابط عمومی وزارت اقتصاد شد.

یکشنبه 25 مهر 1400

مدیر کل روابط عمومی وزارت نیرو منصوب شد

مدیر کل روابط عمومی وزارت نیرو منصوب شد

مدیر کل روابط عمومی وزارت نیرو منصوب شد

دوشنبه 12 مهر 1400

همکاری انجمن روابط عمومی ایران با سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان

همکاری انجمن روابط عمومی ایران با سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان

همکاری انجمن روابط عمومی ایران با سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان

دوشنبه 12 مهر 1400

مدیران ما چه میزان روابط عمومی را می شناسند و نقش دولت جدید  برای انتخاب مدیران روابط عمومی چیست.

مدیران ما چه میزان روابط عمومی را می شناسند و نقش دولت جدید برای انتخاب مدیران روابط عمومی چیست.

مدیران ما چه میزان روابط عمومی را می شناسند و نقش دولت جدید برای انتخاب مدیران روابط عمومی چیست.

سه شنبه 6 مهر 1400

مشاور مديرعامل و رئيس روابط عمومي گروه فراب منصوب شد

مشاور مديرعامل و رئيس روابط عمومي گروه فراب منصوب شد

مشاور مديرعامل و رئيس روابط عمومي گروه فراب منصوب شد

دوشنبه 29 شهریور 1400

حضور همکاران روابط عمومی آبفای استان تهران در دفتر انجمن روابط عمومی ایران

حضور همکاران روابط عمومی آبفای استان تهران در دفتر انجمن روابط عمومی ایران

حضور همکاران روابط عمومی آبفای استان تهران در دفتر انجمن روابط عمومی ایران

چهارشنبه 24 شهریور 1400

  نگاهی به تاریخ روابط عمومی تاسیس موسسه عالی مطبوعات و روابط عمومی در سال ۱۳۴۵

نگاهی به تاریخ روابط عمومی تاسیس موسسه عالی مطبوعات و روابط عمومی در سال ۱۳۴۵

نگاهی به تاریخ روابط عمومی تاسیس موسسه عالی مطبوعات و روابط عمومی در سال ۱۳۴۵

چهارشنبه 24 شهریور 1400

برگزاری همایش رویکردهای نوین روابط عمومی ایران با همکاری نمایندگی انجمن روابط عمومی ایران در اصفهان

برگزاری همایش رویکردهای نوین روابط عمومی ایران با همکاری نمایندگی انجمن روابط عمومی ایران در اصفهان

برگزاری همایش رویکردهای نوین روابط عمومی ایران با همکاری نمایندگی انجمن روابط عمومی ایران در اصفهان

چهارشنبه 17 شهریور 1400

نخستین جشنواره ملی خبر اصفهان با همکاری نمایندگی انجمنروابط عمومی ایران در اصفهان

نخستین جشنواره ملی خبر اصفهان با همکاری نمایندگی انجمنروابط عمومی ایران در اصفهان

نخستین جشنواره ملی خبر اصفهان با همکاری نمایندگی انجمنروابط عمومی ایران در اصفهان

چهارشنبه 17 شهریور 1400