انجمن های علمی باید رسانه ای شوند

تاریخ انتشارخبر :دوشنبه 3 دی 1397
انجمن های علمی باید رسانه ای شوند

در همایش پژوهش ، فناوری و مسئولیت های اجتماعی:

خانیکی: انجمن های علمی باید رسانه ای شوند.

رئیس انجمن مطالعات و ارتباطات ایران گفت: برای سخن گفتن با مردم باید با زبان آنها سخن گفت از این رو رسانه ای شدن انجمن های علمی باید در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش ایرنا، هادی خانیکی در همایش پژوهش، فناوری و مسئولیت های اجتماعی ضمن تاکید بر لزوم ایجاد زبانی برای ترجمه نهادهای دانشگاهی در حوزه های عمومی عنوان کرد: باید کنسرسیوم انجمن علوم اجتماعی و انسانی تشکیل شود.

وی در ادامه با اشاره به لزوم هم افزایی انجمن های علمی گفت: انجمن های علمی را باید به عنوان نهادهای مدنی در نظر گرفت. این انجمن ها باید خود را اثبات کنند و به نهادهای حاکمیتی نشان دهند که قادر به حل مسائل کشور هستند.
رئیس انجمن مطالعات و ارتباطات ایران با اشاره به برخی نمونه همکاری انجمن های علمی در حل چالش های کشور مانند وضعیت آب، اظهار کرد: همکاری و همفکری های صورت گرفته میان دو انجمن جامعه شناسی، مطالعات فرهنگی و پژوهشکده تدبیر آب و یک نهاد دولتی به این تجربه که دولت در مقام تسهیل گر مقابل انجمن های علمی قرار گیرد، منتج شد.
خانیکی افزود: دولت باید دست انجمن های علمی را از نظر حقوقی، اجرایی، سیاسی و فرهنگی باز گذاشته و مقررات را تسهیل کند. چرا که در این صورت می تواند از مرجعیت انجمن های علمی در مناسبات با دانشگاه و مجامع علمی بهره ببرد.
وی با انتقاد از محدودیت های پیش روی انجمن های علمی گفت: امکانات و فرصت انجمن های علمی در حوزه علوم اجتماعی و انسانی در برقراری مناسبات بین المللی به اندازه انجمن های فنی و مهندسی نبوده و محدودیت های بیشتری پیش روی آن ها است.

رئیس انجمن مطالعات و ارتباطات ایران با اشاره به ایجاد زمینه های همکاری امیدبخش میان انجمن ها، افزود: ارزیابی انجمن ها نشان می دهد که جایگاه آن ها هنوز مشخص نشده است. مدل های موجود ارزیابی انجمن ها نیز بیشتر به مدل های مهندسی نزدیک است.
خانیکی معتقد است: شبکه ای شدن انجمن های علمی باید جدی گرفته شود به این معنا که انجمن ها با عضویت حقوقی در انجمن های دیگر ضعف های یکدیگر را کاهش دهند.
وی در پایان با تاکید بر اینکه باید تجدید نظر جدی در نظام سلسله مراتب علمی در وزارتخانه ها و انجمن ها صورت گیرد، عنوان کرد: انجمن های علمی هنوز جزو اعتبارات قرار نگرفته اند
.