دیدار رئیس انجمن روابط عمومی ایران با مدیر کل روابط عمومی شرکت ایمیدرو

تاریخ انتشارخبر :شنبه 31 اردیبهشت 1401
دیدار رئیس انجمن روابط عمومی ایران با مدیر کل روابط عمومی شرکت ایمیدرو


در دیدار رئیس انجمن روابط عمومی ایران با مدیر کل روابط عمومی شرکت ایمیدرو راه های همکاری فیمابین و تعامل ایمیدرو و شرکتهای معدنی،صنعتی مطرح و مقرر شد کمیته معدن و صنعت در انجمن روابط عمومی ایران جهت هماهنگی و همکاری با شرکتهای صنعتی و معدنی راه اندازی شود.