•  
  • صفحه اصلی
  •   
  • اخبار انجمن
  •   
  • دیدار و گفت‌وگوی خسرو رفیعی رئیس انجمن روابط عمومی ایران با آقای استاد مدیر روابط عمومی بانک ایران زمین

دیدار و گفت‌وگوی خسرو رفیعی رئیس انجمن روابط عمومی ایران با آقای استاد مدیر روابط عمومی بانک ایران زمین

تاریخ انتشارخبر :چهارشنبه 4 خرداد 1401
دیدار و گفت‌وگوی خسرو رفیعی رئیس انجمن روابط عمومی ایران با آقای استاد مدیر روابط عمومی بانک ایران زمیندیدار و گفت‌وگوی خسرو رفیعی رئیس انجمن روابط عمومی ایران با آقای استاد مدیر روابط عمومی بانک ایران زمین /در این دیدار راهکارهای همکاری دوجانبه بررسی شد.