یکصدوهشتمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات منتشر شد

تاریخ انتشارخبر :چهارشنبه 1 خرداد 1398
یکصدوهشتمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات منتشر شد

یکصدوهشتمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات منتشر شد. میتوانید سر مقاله شماره 108 این ماهنامه را به قلم آقای امیر عباس تقی پور بخوانید