آیین رونمایی دو کتاب تازه از نشر تماس

تاریخ انتشارخبر :سه شنبه 14 آبان 1398
آیین رونمایی  دو کتاب تازه از نشر تماس

آیین رونمایی دو کتاب تازه از نشر تماس :

جلد دوم : "اندیشه های بنیادین در علم ارتباطات "

زیر نظر پروفسور باقر ساروخانی

"شاه لیر" :

با مقدمه پروفسور باقر ساروخانی

آدرس خیابان ولیعصر پایین تراز پارک وی باشگاه وزارت کار، تعاون و رفاه ساعت ۴/۳۰ سه شنبه ۹۸/۸/۱۴

  

آیین رونمایی  دو کتاب تازه از نشر تماس