علي صاحبي مدير روابط عمومي شركت آب و فاضلاب استان تهران

تاریخ انتشارخبر :چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399
علي صاحبي مدير روابط عمومي شركت آب و فاضلاب استان تهران

 

علی  صاحبی سالها مدیر روابط عمومی شرکت فاضلاب تهران در سالهای قبل نیز مدیر روابط عمومی آب و فاضلاب تهران بوده  و سالهای مختلف در وزارت نیرو و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران  از جمله سوابق ایشان است. 

انتخاب علی صاحبی به عنوان مدیر روابط عمومی آب و فاضلاب استان تهران را صمیمانه به ایشان تبریک می گوییم.

 

انجمن روابط عمومی ایران