وضعیت منابع آبی تهران و نگرانی های تأمین تشریح شد

تاریخ انتشارخبر :یکشنبه 18 خرداد 1399
وضعیت منابع آبی تهران و نگرانی های تأمین تشریح شد

 
به گزارش تفاهم آنلاین، در این جلسه که در سالن کنفرانس آبمنطقه ای تهران برگزار شد دکتر سید حسن رضوی ضمن تشریح تاریخچه آب تهران و مشکلات تأمین آب با توجه به شرایط کلان شهر تهران و جمعیت باالیاستان و استانهای مجاور مثل البرز و قزوین در خصوص سرانه تأمین آب اظهارداشت : اگر بخواهیم از نظر سرانه تأمین آب عددی را اعالم کنیم ، این عددافتخار آمیز نیست و از نظر سرانه آب بعد از سیستان و بلوچستان در ردیف دومقرار گرفته ایم و مشکل آب علیرغم تالش گذشتگان همچنان با ما بوده ، هست و خواهد بود.

مدیر عامل آب تهران افزود : از نظر امکانات و تاسیسات موجود آب تهرانحداقل مدرن ترین سیستم های آب رسانی هم از نظر تصفیه خانه ها و همخطوط انتقال )با توجه به اقدامات اخیر که برای تاسیسات و تصفیه خانه هاصورت پذیرفته ( مورد بهره برداری قرار گرفته است به عنوان مثال تصفیه خانه فاضل آب جنوب تهران یکی از بزرگترین تصفیه خانه های فاضالب خاورمیانه ازنظر حجم و کیفیت است.

همچنین تصفیه خانه ششم که در انتهای خردادماه بهبهره برداری می رسد ، تصفیه خانه ای با ظرفیت ۱۵ متر مکعب در ثانیه است که در ایران نظیر آن وجود ندارد و جزء نادرترین تصفیه خانه های خاورمیانه است.ولی با همه این امکانات و سرمایه گذاری ها که در حدود شش دهه صورت پذیرفته است همچنان نگران تأمین هستیم چون سرانه تأمین در کشور برای هر نفر ۱۳۵۰ متر مکعب است ولی در استان تهران این عدد نزدیک ۴۰۰ مترمکعب برای هر فرد می باشد و در حقیقت آب دغدغه اصلی ابر شهر تهران استو در بحث تأمین با چالش مواجه هستیم که در اینجا بحث صرفه جویی وبازچرخانی آب مطرح می شود و اینکه در بازچرخانی آب بعضاٌ فکر می کنیم استفاده دو مرحله ای آب کافیست در حالی که در کشور هایی مثل ژاپن و کرهتقریباٌ ۷ مرحله از آب استفاده می کنند و در نهایت نیاز و مصرف سرانه آب به شدت کاهش می یابد و در این زمینه گامهای اولیه در کشور برداشته شده است. 

دکتر رضوی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تأکید بر لزوم برنامه ریزیهای بلند مدت در بخش آب اظهار داشت : به اعتقاد من تدوین و طراحی یکبرنامه ۵۰ ساله در بخش آب ضروری است. هنگامی که تاریخچه آب تهران رامرور می کنیم ، در دهه ۱۳۳۰ سد گلپایگان به عنوان اولین سد ایران با وسایلو امکانات ابتدایی طی ده سال )از سال ۱۳۲۶ تا سال ۱۳۳۶)با نظارت سازمانبرنامه و بودجه که مسئولیت تأمین آب را بر عهده داشته ساخته و به بهرهرداری می رسد.همچنین در پایان سال ۱۳۳۷ طرح جامع آب تهران با یک افق ۵۰ ساله )۱۳۴۰تا ۱۳۹۰ )توسط الکساندر گیب ارائه می شود که طرح بسیار جالب و جامعی استو در حال حاضر که مسائل و مشکالت و حوادث آب تهران را داریم با توجه بهافزایش زاد و ولد و افزایش جمعیت استان تهران در طول این ۵۰ سال ، مشاهدهمی کنیم که مشاور طرح همه این مسائل را پیش بینی و در نظر گرفته است بهطوری که در طرح مذکور جمعیت تهران را در سال ۱۳۹۰ باالی ۱۳ میلیون نفرتعریف کرده است .

 

بنابراین با توجه به اهمیت و تأثیر گذاری آینده نگری و برنامه ریزی های بلندمدت و برنامه جامع در نتایج اقدامات و فعالیت های یک سازمان ، می بایستیک برنامه و افق ۵۰ ساله )از سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۵۰ )را طراحی و تدوین نماییمو در این آینده نگری واقعی باید به رفتارهای اجتماعی جامعه ایران توجه نمودتا به نتایج مطلوب برسیم واین بهتر است از آینده نگری ایده آلی که نتایج آندست یافتنی نیست .

 

دکتر رضوی در ادامه سخنانش ضمن تأکید بر ضرورت و اهمیت حضور روابط عمومی ها در پیشبرد اهداف سازمان اظهار داشت :به اعتقاد من حضور پر رنگروابط عمومی در سازمان ها بخصوص سازمان های خدمت رسان که می بایستارتباط تنگاتنگی با مشترکین خود داشته باشند بسیار حائز اهمیت است و اینکهچقدر میتوانند در تصمیم گیری های مدیریت ارشد و بهبود عملکرد سازمانیمؤثر باشند بر هیچکس پوشیده نیست.در حقیقت روابط عمومی با انعکاسواقعیت های درون جامعه و همچنین درون سازمان به مجموعه مدیران ، آنان رادر اتخاذ تصمیمات منطقی و صحیح و در نهایت پیشبرد اهداف سازمان یاری وهدایت می کند و در این راستا می بایست از فن آوری های نوین دنیا به منطورپیشبرد اهداف و برقراری ارتباط استفاده نمایند . اگر عملکرد روابط عمومی هارا طی سه دهه گذشته بررسی کنیم صرف نطر از عملکرد کمی در بحث هایکیفی بسیاری از سازمان ها متاسفانه در غفلت مانده اند و نسبت به این موضوع بی توجه هستند و به اعتقاد من انجمن روابط عمومی ایران با حضور افرادفرهیخته و با تجربه ای که در این مجموعه حضور دارند می تواند در این زمینه بسیار پر رنگ و تأثیر گذار باشد .

عمومی ایران و مدیر اسبق روابط عمومی سازمان آب و شرکت آب و فاضالباستان تهران به دلیل خدمات ارزشمند ایشان در مجموعه شرکت های آبفا در

طول دو دهه تصریح کرد: آب تهران همیشه خانه ایشان و مجموعه انجمن روابطعمومی ایران است و باعث افتخار است که انجمن برای رشد و اعتالی روابط

عمومی ها ی کشور از امکانات و تأسیسات آب تهران بهره مند شود.