سرپرست مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد.

تاریخ انتشارخبر :یکشنبه 19 مرداد 1399
سرپرست مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد.


 
   در حکمی از سوی کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی، علیمراد سرافرازی به سمت سرپرست مرکز
 روابط عمومی و امور بین الملل وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد