مدیر ارتباطات و امور بین الملل

تاریخ انتشارخبر :دوشنبه 10 شهریور 1399
مدیر ارتباطات و امور بین المللدر حکمی از سوی مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو ، مهدی افهمی به عنوان مدیر ارتباطات و امور
بین الملل این خودروساز منصوب و معرفی شد.