جلسه مشترک

تاریخ انتشارخبر :چهارشنبه 19 شهریور 1399
جلسه مشترک  در دیدار روز گذشته  آقایان خسرو رفیعی رئیس ، جواد قاسمی دبیرکل انجمن روابط عمومی ایران IAPR سید امیر حسینی مشاور توسعه مدیریت و رئیس انجمن ورزش شرکت ها IACS ، امن زاده مشاور تبلیغات و ارتباطات که در دفتر انجمن IAPR  برگزار شد . زمینه های همکاری مشترک بین دو انجمن  بررسی و  تبادل نظر گردید . مقرر شد  به منظور بهرمندی از ظرفیت های طرفین با توجه به نقش ورزش  در توسعه ارتباطات .سلامت نیروی انسانی  وافزایش  بهره وری شرکت ها وسازمانها وتدوین برنامه های آموزشی و  رویدادهای مورد نیاز طرفین نسبت به مبادله موافقت نامه اقدام شود همچنین نظر به برگزاری برنامه های ویژه پنجاه سال تلاش در حوزه روابط عمومی و ارتباطات  از ظرفیت های ورزشی  IACS وطراحی رویداد های ورزشی  در این برنامه ها استفاده شود.