انتصاب

تاریخ انتشارخبر :چهارشنبه 9 مهر 1399
انتصاب


 جبل عاملی دکتراى اقتصاد خود را در زمینه سیاست‌های پولی اخذ کرده و سال ها ارتباط نزدیکی با رسانه ها داشته است